25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2019
ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް

ކުޑަކުދިން ޖަހާ ނެޕީގައި ނުރައްކާތެރި ކެމިކަލެއް އެކުލެވޭ ކަމަށް ޓެސްޓްތަކުން ދައްކާފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު އެޖެންސީ އެންސެސް އިން ބުނެފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2018 1
ތަފާތު އުޅަނދެއްގައި އެޓްލާޓިންކް ކަނޑު ހުރަސްކުރަނީ

ތަފާތު ކަންކަން ތަޖުރިބާކޮށްލަން ބޭނުންވާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފްރާންސްގެ، އުމުރުން 71 އަހަރުގެ ޖީން-ޖެކްއެސް ސެވިން ނުކުތީ މާކަނޑަށެވެ. އޭނާގެ ބޭނުމަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ކަނޑުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އެޓްލާންޓިކް ކަނޑު ތިން މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހުރަސްކުރުމެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018
ޖޭކަށް ޒުވާން ލޯބިވެރިއެއް

ހޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖޭކް ޖިލެންހާލް ފްރާންސްގެ ޒުވާން މޮޑެލްއަކާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2018 1
ވަން8: މިއީ ވިރާޓް ކޯލީގެ ވަސް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ކްރިކެޓް ތަރި ވިރާޓް ކޯލީ އަށް ނިސްބަތްވާ ސެންޓެއް "ވަން8" ގެ ނަމުގައި ނެރެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018
"ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ ޓްރަމްޕް ބެހިގެން ނުވާނެ"

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސްގެ ދާޚިލީ ކަންކަމާ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބެހިވަޑައިނުގަތުމަށް ފްރާންސްގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު އެދިވަޑައިގެންނެވި އެވެ.

December 09, 2018 5
ޕެރިހުގެ މުޒާހަރާގައި ގިނަ ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 9) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ސިލްސިލާ މުޒާހަރާތަކުގައި ޕެރިހުގައި އިއްޔެ ކުރި މުޒާހަރާ ވަރުގަދަވެ ރަބަރު ވަޒަނާއި ކަރުނަ ގޭސް ފުލުހުން ބޭނުން ކުރަން...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018
ސޯފީ ޓާނާގެ ކައިވެނި އަންނަ އަހަރު ފްރާންސްގައި

އެޗްބީއޯގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "ގޭމް އޮފް ތުރޯންސް" އިން ވިދައިލި ޒުވާން ބަތަލާ ސޯފީ ޓާނާ އަންނަ އަހަރު ކައިވެނި ކުރަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2018 1
ފްރާންސްގައި ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަނީ

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 2) - ފްރާންސް ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ހިންގާ ހަމަނުޖެހުންތައް ހުއްޓުވުމުގެ ގޮތުން ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާން ކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2018 1
ތައިލެންޑުގެ ޓޫރިސްޓުންނަށް މަކަރުހެދި ޑްރައިވަރު ޖަލަށް

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 24) - ތައިލެންޑުގެ ދެމަފިރިން އެއާޕޯޓުން ހޮޓަލަށް ގެންދިއުމުގައި އޮޅުވާލައިގެން މާ ބޮޑު އަގެއް ނެގި ޕެރިހުގެ ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު އަށް މަސް ދުވަހަށް ޖަލަށްލައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2018
ފްރާންސްގެ ރައީސްއަށް ހަމަލާދޭން އުޅުނު ބަޔަކު ހައްޔަރު

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 7) - ފްރާންސްގެ ރައީސް އެމަނުއަލް މެކްރޮން އަށް ހަމަލާ ދޭން އުޅުނު ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަނާތު ފިޔައިގެ ހައްދުފަހަނަޅާފައިވާ ހަ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2018 6
މޫނުބުރުގާ މަނާކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގަށް އަރައިގަތުން

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - މޫނު ބުރުގާ އެޅުން ފްރާންސުން މަނާކުރުމަކީ އަންހެނުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަތުން ކަމަށް ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 1
މަރުވި ކަމަށް ހެދިގެން އުޅެނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި

ކޮރަޕްޝަނާއި މަނީ ލޯންޑްރިންގެ ބޮޑެތި ތުހުމަތުތަކެއް އެޅިފައިވާ ޔުކްރޭންގެ މީހަކު "މަރުވެފައިވާ" ކަމަށް ހެދިގެން ފްރާންސްގައި މުއްސަނދި ދިރިއުޅުމެއް އުޅެމުން ދަނިކޮށް ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 3
ގޭންގްސްޓާ އަތުލި އިރު އުޅުނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 4) - ފްރާންސްގެ ޖަލަކުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކުރީކޮޅު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފިލި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާ ރިދޮއިން ފާއިދު އިއްޔެ އަތުލައިގަތް އިރު އޭނާ އުޅުނީ މޫނު ބުރުގާ އަޅައިގެން ކަމަށް ޕްރޮސެކިއުޓަރުން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 5
ފްރާންސްގެ ޖަލުން ފިލި ގޭންގްސްޓާ އަތުލައިގެންފި

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 3) - ފްރާންސްގެ ޖަލަކުން މިދިޔަ ޖުލައި މަހު ކުރީކޮޅު ހެލިކޮޕްޓަރުގައި ފިލި ނުރައްކާތެރި ގޭންގްސްޓާ ރިދޮއިން ފާއިދު އަތުލައިގެންފި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2018 1
ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުއްޖާގެ ބައްޕަ އަށް ހުކުމް

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - ފްރާންސްގެ ވެރިރަށް ޕެރިހުގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮއްވާ ސަލާމަތް ކުރި ހަތަރު އަހަރުގެ ކުޑަ ކުއްޖާ އަށް ހުކުމް ތަންފީޒް ކުރުން ފަސްކޮށްފައިވާ ތިން މަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2018
ފްރާންސްގެ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ޗަންދުރިކާ އަށް

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ފްރާންސް ސަރުކާރުންދޭ އެންމެ މަތީ ގައުމީ ޝަރަފް ކަމަށްވާ ލީޖެން ޑި އޮނާ ސްރީ ލަންކާގެ ކުރީގެ ރައީސާ ޗަންދުރިކާ ކުމާރަތުންގާ އަށް އަރުވައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2018 3
މާލީގެ ސްޕައިޑަމޭން އަށް ފްރާންސްގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 13) - ފްރާންސްގެ ޕެރިހުގެ އިމާރާތެއްގެ ބެލްކަނީގައި އެލިގެން އޮތް ކުޑަ ކުއްޖަކު ސަލާމަތް ކުރުމުން މަޝްހޫރުކަން ލިބުނު މާލީގެ މަމޫދޯ ގައްސާމާ އަށް ފްރާންސްގެ ރަށްވެހިކަން ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2018
ފިރިހެނުންނަށް ޒޭންގެ ދަބަސް ކަލެކްޝަނެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޒުވާން ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ޒޭން މާލިކަކީ ފެޝަން އައިކަންއެއްގެ ގޮތުގައި ވެސް ޒުވާނުންގެ މެދުގައި މަގުބޫލު ފަންނާނެކެވެ. އެހެންވެ އޭނާގެ ސްޓައިލް ފޮލޯކުރާ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެފަދަ މީހުންނަށް މިފަހަރު ދަބަސްތަކެކެވެ.

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2018
ލައިވް ޝޯއެއްގެ ތެރޭން ވަޒީރު އިސްތިއުފާ ދީފި

ޕެރިސް (އޮގަސްޓް 28) - ލައިވް ރޭޑިއޯ ޝޯއެއްގެ ތެރޭން ފްރާންސްގެ ތިމާވެއްޓާ ބެހޭ ވަޒީރު ނިކޮލާ ހުލޯ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 1
ފްރާންސްގެ ތީމް ޕާކެއް ސާފުކުރަން ކާޅުތަކެއް ނެރެނީ

ކާޅަކީ ގިނަ ބަޔަކު އެހާ ގަޔާވާ އެއްޗަކަށް ނުވިޔަސް މިއީ ބުއްދުވެރި އެއްޗެކެވެ. ފުޅިއެއްގެ އަޑީގައި ހުރި ކުޑަކުޑަ ފެންފޮދެއް ތުންގަނޑާ ހަމައަށް ގެންނަން އޭގެ ތެރެއަށް ހިލަކޮޅު އަޅައިގެން ކާޅު ފެންފޮދު ބޯލަން ކުރި ބުއްދިވެރި މަސައްކަތުގެ ވާހަކަ ވެސް މަޝްހޫރެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
ފްރާންސްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓްފޯން މަނާކޮށްފި

ފްރާންސްގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްތަކުގައި ސްމާޓް ފޯން އަދި އިންޓަނެޓާ ގުޅުން ހުންނަ އެހެން ޑިވައިސްތައް ބޭނުން ކުރުން ދަރިވަރުންނަށް މަނާކުރާ ގާނޫނެއް ފާސްކޮށްފި އެވެ.