06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018 1
ފީފާ އެވޯޑާ މެދު ފްރާންސް ކޯޗު މާޔޫސްވެފައި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) – ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑަށް ފްރާންސާ އެކު ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިޔަކު ނޮމިނޭޓްވެފައިނުވާތީ މާޔޫސްވެފައިވާ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

16 ޖުލައި

July 16, 2018 12
ވޯލްޑް ކަޕާ އެކު އެމްބާޕޭގެ ހުވަފެނެއް ހަގީގަތަކަށް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 16) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކުރެވުމާ އެކު ފުޓްބޯޅައިގައި އޭނާ ދުށް އެއް ހުވަފެން ހަގީގަތަކަށް ހެދިއްޖެ ކަމަށާއި ދެން އޮތީ ކްލަބް ލެވެލްގައި ބޮޑެތި ކާމިޔާބީތައް ހޯދުން ކަމަށް މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އެންމެ މޮޅު ޒުވާން ކުޅުންތެރިއާގެ މަގާމު ހޯދި ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 28
ފްރާންސުން ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖުލައި 15) – މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަކުރި ކްރޮއޭޝިއާގެ މައްޗަށް 4-2 އިން ކުރި ހޯދައި ފްރާންސުން އެ ގައުމުގެ ތާރީހުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2018 5
ބެލްޖިއަމް ބަލިކޮށް ފްރާންސް ފައިނަލަށް

ސެއިން ޕީޓާސްބާގް (ޖުލައި 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުން ބެލްޖިއަމްގެ މައްޗަށް 1-0 އިން ކުރިހޯދައި ފްރާންސް 12 އަހަރަށް ފަހު މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2018 5
"އޮންރީ އަށް އޮތީ ހިތާއި ސިކުނޑީގެ ހަނގުރާމައެއް"

މޮސްކޯ (ޖުލައި 10) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި މިރޭ ބެލްޖިއަމާއި ފްރާންސް ބައްދަލުކުރާ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ބެލްޖިއަމްގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗު އަދި ފްރާންސްގެ...

July 10, 2018
ޕަވާޑްގެ ހުވަފެން ފެށުނީ ފްރާންސް-ބެލްޖިއަމް ބޯޑަރުން

ދިހަ ހާސް މީހުންގެ އާބާދީއެއް އޮންނަ ފްރާންސްގެ ޖުމޮންޓް އަވަށް އޮންނަނީ ބެލްޖިއަމާއި ފްރާންސް ގުޅޭ ބޯޑަރު ކައިރީގަ އެވެ. ޖުމޮންޓަކީ މީގެ ކުރިން ވެސް މަޝްހޫރު ކުޅިވަރު...

06 ޖުލައި

July 06, 2018 7
އުރުގުއޭ ބަލިކޮށް ފްރާންސް ސެމީ އަށް

ނިޒްނީ ނޮވޮގްރޯޑް، ރަޝިއާ (ޖުލައި 6) – އުރުގުއޭ އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސުން 12 އަހަރަށް ފަހު ވޯލްޑް ކަޕުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

July 06, 2018 2
އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވެސް ކުޅެން ކަވާނީ ބޭނުންވޭ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 6) - ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގައި ހުރި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ ތަދުކަޑުވާ ބާރުގަދަ އިންޖެކްޝަނެއް...

30 ޖޫން

June 30, 2018 11
ޕެލޭގެ 60 އަހަރުވީ ރެކޯޑަކާ އެމްބާޕޭ ހަމަކޮށްފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 30) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތެއްގެ އެއް މެޗެއްގައި ޒުވާން އުމުރުގައި (20 އަހަރުން ދަށް) ދެ ލަނޑު ޖަހައިގެން ބްރެޒިލްގެ ލެޖެންޑް ޕެލޭ ހަދާފައި އޮތް 60 އަހަރުވީ ރެކޯޑާ މިރޭ...

June 30, 2018 13
އާޖެންޓީނާ ކަޓުވާލުމަށް ފަހު ފްރާންސް ކުއާޓާ އަށް

ކަޒާން (ޖޫން 30) - އުއްމީދީ ފޯވާޑް ކިލިއަން އެމްބާޕޭގެ ދެ ގޯލާ އެކު 4-3 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސުން މިރޭ ހޯދައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2018
ޕޮގްބާ ދެއްކި ވާހަކަތައް ޑެޝޯމްޕްސް އޮޅުންފިލުވައިދީފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 26) - މިއީ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ފްރާންސްގެ ތަރި ޕައުލް ޕޮގްބާ ދެއްކި ވާހަކަތަކުން ނޫސްވެރިންނަށް ނެގުނީ ނުބައި މާނައެއް ކަަމަށް ބުނެ އެ ވާހަކަތައް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްްސް އޮޅުންފިލުވައިދީފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2018
ފްރާންސް ދެ ވަނަ ބުރަށް، ޕެރޫ ކަޓައިފި

ޔެކަޓެރިންބާގް، ރަޝިއާ (ޖޫން 21) – ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިރޭ ޕެރޫ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެ ފްރާންސުން މުބާރާތުގެ ދެ ވަނަ ބުރުން ފުރުސަތު ހޯދިއިރު ޕެރޫ އެނބުރި ގައުމަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

June 21, 2018
ޕްރެޝަރާ ހެދި ޑެޝޯމްޕްސް އަށް ހަމަނިދި ނުލިބޭ

މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ގިނަ ބަޔެއްގެ ފޭވަރިޓަކީ ފްރާންސެވެ. އަމިއްލަ ގައުމުގައި މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން އޮތް ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުން ލިބުނު ނާކާމިޔާބީން އިބްރަތް ހާސިލްކޮށް...

20 ޖޫން

June 20, 2018 3
ޕޮގްބާ ޖެހި ލަނޑު އޭނާގެ އަތުން އަތުލައިފި

މޮސްކޯ (ޖޫން 20) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އަތުން 2-1 އިން ފްރާންސް މޮޅުވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ޕައުލް ޕޮގްބާ ޖެހި ލަނޑު އޭނާ އަތުން ނަގައި އެއީ އޮސްޓްރޭލިއާގެ އާމިރް ބެހިޗް ބައިކޮޅަށް ޖެހި ގޯލެއް ކަމަށް ފީފާ އިން ނިންމައިފި އެވެ. އެކަމަކު ޕޮގްބާ ބުނީ ޝަކުވާއެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2018
ފްރާންސް ކުޅުންތެރިންނަށް ހަރުކަށި ގަވާއިދުތަކެއް

ކަޒާން، ރަޝިއާ (ޖޫން 16) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ފްރާންސް ކުޅުންތެރިން އަމަލުކުރަން ހަރުކަށި ގަވާއިދުތަކެއް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސްގެ ލަފާގެ މަތިން އެކުލަވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018
ރެޝްފޯޑާއި އެމްބާޕޭގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް އެއް ނޫން

މޮސްކޯ، ރަޝިއާ (ޖޫން 13) - މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ވިދާލާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ޒުވާން ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ ފްރާންސްގެ ކިލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އިންގްލެންޑުގެ މާކަސް ރެޝްފޯޑަށް ލިބިފައިވަނީ ސީރިއަސް އަނިޔާތަކެއް ނޫން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018
ފްރާންސް އެއްވަރުވިއިރު ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖޫން 10) - ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކުރިން ފްރާންސް ކުޅުނު ފަހު މެޗުން އެމެރިކާއާ 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުން ޓިއުނީޝިއާ އަތުން 1-0 އިން މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 1
އަމާޒުވަނީ އިންސާފުވެރި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ނޫން: ޕޮގްބާ

ޕެރިސް (ޖޫން 5) - ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް އަމާޒުވަނީ އިންސާފުވެރި ފާޑުކިޔުންތަކެއް ނޫން ކަމަށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ފްރާޏްސް މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 3
ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް މަންޗިނީ ތައުރީފްކޮށްފި

ނީސް، ފްރާންސް (ޖޫން 2) - އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރޭ ފްރާންސް އަތުން 3-1 އިން އިޓަލީ ބަލިވި މެޗަށް ފަހު އެ ޓީމުގެ ކޯޗި ރޮބާޓޯ މަންޗިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑުންނަށް ތައުރީފްކޮށްފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018
ފްރާންސް ކޯޗުކަން ޒިދާނަށް ކުރެވޭނެ: ޑިޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް (ޖޫން 1) - ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗުކަން ކުރެވޭނެ ފެންވަރު ދާދި ފަހުން ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވި ފްރާންސްގެ ކުރީގެ ތަރި ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކިބައިގައި އެބަހުރި ކަމަށް...

June 01, 2018
ޓީމް ޕްރޮފައިލް: ފްރާންސް

ފްރާންސަކީ ޔޫރަޕްގެ ފުުޓްބޯޅައިގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ނަމެކެވެ. ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންތަކެއް އުފައްދާފައިވާ ގައުމެކެވެ. ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ފްރާންސަށް ލިބުނު އެންމެ...

18 މެއި

May 18, 2018 3
ލަކަޒޭޓް އާއި މާޝިއަލަށް ޓީމުން ފުރުސަތެއް ނެތް

ޕެރިސް (މެއި 18) - ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ފްރާންސް ޓީމުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ ވިންގާ އެންތަނީ މާޝިއަލް އަދި އާސެނަލްގެ ފޯވާޑް އަލެކްސެންޑަ ލަކަޒޭޓް ބާކީވެއްޖެ އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2018
ކޮސިއެލްނީ އަށް ވޯލްްޑް ކަޕް ގެއްލެނީ؟

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 4) – ޔުރޮޕާ ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލުގައި ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން އާސެނަލް ބަލިވި މެޗުގައި އެ ޓީމުގެ ފްރާންސް ޑިފެންޑަރު ލޯރެން ކޮސިއެލްނީ އަށް ލިބުނު އަނިޔާއާ އެކު މި އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި އޭނާ ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2018 1
ބޮޑު މުސާރަ ލިބުމަކީ މަޝްހޫރުކަމެއް ނޫން: ލެމާ

ޕެރިސް (މާޗް 26) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރުގައި މަޝްހޫރުކަން ހޯދަން ބޭނުންވަނީ ބޮޑު މުސާރަ ހޯދައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ކުޅުމުގެ ފެންވަރު ސާބިތު ކޮށްދީގެން ކަމަށް ފްރާންސްގެ މޮނާކޯ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިޔާ ތޯމަސް ލެމާ ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 4
ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން އެއްވަރުވިއިރު ފްރާންސް ބަލިވެއްޖެ

ޕެރިސް (މާޗް 24) – އެންމެ ފަހުގެ ދެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ޖަރުމަނާއި ސްޕެއިން ރޭ ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި 1-1 އިން އެއްވަރުވިއިރު، ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް އޮތް ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ކޮލަމްބިއާ އިން 3-2 އިން ކުރި ހޯދައިފި އެވެ.