20 މާޗް

March 20, 2018 2
ޕޮގްބާ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިފައެއް ނޫން: ޑިޝޯމްޕް

ޕެރިސް (މާޗް 20) - މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ އަށް ގިނަ ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވަމުން އަންނައިރު އޭނާ މި ވަގުތު ހުރީ އުފަލަކުން ނޫން ކަމަށް ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕް ބުނެފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 1
ބޮޑެތި މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު އާޖެންޓީނާ ބަލިވެއްޖެ

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 15) - އަންނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕަށް ތައްޔާރުވުމަށް ބޮޑެތި ޓީމުތަކުން ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތައް އެއްވަރުވިއިރު، ނައިޖީރިއާ އިން ފަހަތުން އަރައި 4-2 އިން އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށްފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 13
ޕޯޗުގަލް އުއްމީދުގައި، ނެދަލެންޑްސަށް ހަނި ފުރުސަތެއް

އަމްސްޓެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ އެންޑޯރާ އަތުން މޮޅުވެ ޕޯޗުގަލް މުބާރާތަށް ކޮލިފައިވުމުގެ އުއްމީދު ބޮޑުކުރިއިރު، ރަށުން ބޭރުގައި ބެލަރޫސް އަތުން މޮޅުވި ނަމަވެސް ނެދަލެންޑްސް އަށް މުބާރާތުގެ ޖާގައެއް ގެއްލުމުގެ ބިރު ބޮޑުވެއްޖެ އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 5
ފޯރިގަދަ މެޗުން އިންގްލެންޑް އަތުން ފްރާންސަށް މޮޅެއް

ޕެރިސް (ޖޫން 14) - ޕެރިހުގައި ރޭ ކުޅުނު ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުން ފޯރިގަދަ ކުޅުމަކަށް ފަހު އިންގްލެންޑް އަތުން 3-2 އިން ފްރާން ސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2017
ފްރާންސްގައި މިހާރު އޮތީ ފުރިހަމަ ޓީމެއް: ސައުތުގޭޓް

ޕެރިސް (ޖޫން 13) - ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި މިރޭ ޕެރިހުގައި ކުޅޭ މެޗަށް ނުކުންނައިރު ފްރާންސްގައި އޮތީ ފުރިހަމަ ޓީމެއް ކަމަށް އިންގްލެންޑްގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2017
ފްރާންސް ބަލިވިއިރު، ރޮނާލްޑޯ ޕޯޗުގަލް މޮޅުކޮށްދީފި

ރިގާ، ލެޓްވިއާ (ޖޫން 10) - އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްވިޑަން އަތުން 2-1 އިން ފްރާންސް ބަލިވިއިރު، ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯގެ ދެ ލަނޑާ އެކު 3-0 އިން ލެޓްވިއާ އަތުން ޕޯޗުގަލް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 އެޕްރީލް

April 11, 2017
ސަކޯގެ މިސްރާބު އަލުން ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދުމަށް

ލަންޑަން (އޭޕްރިލް 11) - އަލުން ގައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ކްރިސްޓަލް ޕެލަސް އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު މަމަދޫ ސަކޯ ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2017 1
ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލިޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ސްޕެއިނަށް މޮޅެއް

ޕެރިސް (މާޗް 29) - ވީޑިއޯ ޓެކްނޮލޮޖީ ބޭނުންކުރި މެޗުން ރޭ ފްރާންސްގެ މައްޗަށް ރަށުން ބޭރުގައި ސްޕެއިން 2-0 އިން ކުރިހޯދައިފަ އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 2
ފްރާންސާއި ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ

ލިސްބަން، ޕޯޗުގަލް (މާޗް 26) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ފްރާންސާއި ޕޯޗުގަލް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2017
ބެންޒެމާ އަށް ފްރާންސުން ފުރުސަތު ދޭން ކޯޗު ތައްޔާރު

ޕެރިސް (މާޗް 2) – ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުން ޒާތެއްގެ ސަސްޕެންޝަނެއް ދީފައިވާ ފޯވާޑް ކަރީމް ބެންޒެމާ އަލުން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތް ކަމަށް ކޯޗު ޑިޑިއާ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

12 ނޮވެމްބަރ

November 12, 2016
އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަނަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 12) - ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން އިންގްލެންޑާއި ޖަރުމަން ފަސޭހަ މޮޅެއް ހޯދިއިރު، ސްވިޑަން އަތުން ފްރާންސުން 2-1 އިން އުނދަގޫ މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016
ޕޮގްބާއާ އެއް ކްލަބަަކަށް ކުޅެން ބޭނުން: ގްރީޒްމަން

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 10) - ފުޓްބޯޅަ ކެރިއަރު ނިމުމުގެ ކުރިން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާއާ އެއް ކްލަބަކަށް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ކުޅޭ ފްރާންސް ގައުމީ ޓީމުގެ ފޯވާޑް އެންޓޮއިން ގްރީޒްމަން ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2016
އަހަންނަކީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު މީހެއް ނޫން: ޕޮގްބާ

ޕެރިސް (އޮކްޓޫބަރު 11) - އޭނާ އަކީ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކުޅުންތެރިއެއް ނޫން ކަމަށާއި އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ ޓީމުގެ ފައިދާ އަށް ކަމަށް ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ޕައުލް ޕޮގްބާ ބުނެފި...

October 11, 2016
ޕޮގްބާގެ ލަނޑުން ފްރާންސަށް މުހިއްމު މޮޅެއް

އެމްސްޓްރެޑަމް، ނެދަލެންޑްސް (އޮކްޓޯބަރު 11) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ޕައުލް ޕޮގްބާ ޖެހި ލަނޑުން 1-0 އިން ނެދަލެންޑްސް އަތުން ފްރާންސް މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2016
ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް ތަފާތު ބޮޑު މޮޅުތަކެއް

ޕެރިސް (އޮކްޓޯބަރު 8) - ރަޝިއާގައި 2018 ވަނަ އަހަރު ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ކޮލިފައިވާން ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކަށް ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ޓީމުތަކުން ތަފާތު ބޮޑު މޮޅުތަކެއް ހޯދައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2016 2
ޔޫރޯގެ ގަދަ ދެ ޓީމަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ޒިއުރިކް، ސްވިޒަލެންޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 7) - ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރޭ ސްވިޒަލެންޑް އަތުން ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗުގަލް 2-0 އިން ބަލިވިއިރު، ބެލަރޫސް އާއި ޔޫރޯގެ ރަނަރަޕް ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2016 69
ބަންގްލަދޭޝް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދެ ފަހަރަށް ސާބަސް

ފުރަތަމަ ވެސް ހިތަށްއަރަނީ ދިވެހިންނަކީ، ނަސްލީ އިމްތިޔާޒު ގެންގުޅޭ ބައެއް ހެއްޔެވެ؟ ހިތާމަޔަކާ އެކު ބުނަން ޖެހެނީ އެ ނުބައި ވިސްނުން ދިވެހިންގެ ތެރެއިން މިހިރަ ފެންނަނީ އެވެ. އޭގެ މިސާލު ނެގެން އޮތީ، މިދިއަ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ރޭ ގަލޮޅު ދަނޑުގައި، ރާއްޖެ އާއި ބަންގްލަދޭޝްގެ ގައުމީ ޓީމު ކުޅުނު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްބޯޅަ މެޗުންނެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016
އާ ކޯޗުންގެ ކުރިމަތިލުން ސްޕެއިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ބްރެސެލްސް، ބެލްޖިއަމް (ސެޕްޓެމްބަރު 2) - ރޭ ކުޅުނު ބައިނަލްއަގްވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކުން ސްޕެއިނާއި ފްރާންސް މޮޅުވިއިރު، ނެދަލެންޑްސް ބަލިވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016
މަޓުއިޑީ ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރާނެ: އެމެރީ

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 25) - ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅޭ ފްރާންސްގެ މިޑްފީލްޑަރު ބްލައިސް މަޓުއިޑީ އެ ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އުނައި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2016 4
މިއީ މުޅި ފްރާންސަށް ލިބުނު ހިތާމައެއް: ޑިޝޯމްޕްސް

ލިޔޯން، ފްރާންސް (ޖުލައި 11) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ބަލިވުމަކީ ހަމައެކަނި ޓީމަށް ލިބުނު ގެއްލުމެއް ނޫން ކަމަށާއި މުޅި ގައުމަށް ލިބުނު ހިތާމައެއް ކަމަށް ފްރާންސް ޓީމުގެ ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑިޝޯމްޕްސް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2016 6
ގްރީޒްމަން އަށް ފްރާންސް މޮޅުކޮށްދެވޭނެ: އޮންރީ

ލިޔޯން، ފްރާންސް ( ޖުލައި 10) - ޔޫރޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ޕޯޗުގަލް އަތުން ފްރާންސް މޮޅުކޮށްދިނުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު ދައުރެއް އަދާކުރާނެ ކުޅުންތެރިއަކީ އެންޓޮއިން...

July 10, 2016 4
ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވާނެ ޕްލޭނެއް ނެތް: ޑިޝޯމްޕްސް

ޕެރިސް، ފްރާންސް (ޖުލައި 10) - ޔޫރޯގެ ފައިނަލުގައި މިރޭ ޕޯޗުގަލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭއިރު އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ހުއްޓުވާނެ ޕްލޭނެއް ނެތް ކަމަށް ފްރާންސުގެ ކޯޗު ޑިޑިއާ...