31 ޖުލައި

July 31, 2016 22
އަބުރުގެ ބިލާ އެކު އެމްއެމްސީން މެމްބަރުންނާ ހަމަ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަބުރު ރައްކާތެރި ކުރުމާއި ޚިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލްގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މޯލްޑިިވްސް މީޑިއާ ކައުންސިލް (އެމްއެމްސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

July 31, 2016 29
އަބުރުގެ ބިލަށް މައުމޫން ދެކޮޅު ހައްދަވައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ، އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމާއި ހިޔާލު ފާޅު ކުރުމުގެ މިނިވަން ކަމުގެ ބިލު ފާސް ކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން...

July 31, 2016 37
އަބުރުގެ ބިލް މާދަމާ އަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލުގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް އެޖެންޑާކޮށް ބަހުސް ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2016 12
"އަބުރުގެ ބިލަކީ މިނިވަން ހިޔާލަށް ދިން ހަމަލާއެއް"

އަބުރު ރައްކާތެރިކުރުމަށް ކަމަށް ބުނެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ބިލަކީ ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމަށް ސީދާ ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށް ބުނެ، އެ ބިލު ވަގުތުން އަނބުރާ...

July 30, 2016 48
ވަގަށް ގޮވުން ހުއްޓުވާލަނީ!

ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމްގެ ދެވަނަ މަޖިލީހުގެ ދައުރު މިހާތަނަށް އައި އިރު ކަންކަން މި އޮތީ ހައްދުން ނެއްޓިފަ އެވެ. ސަރުކާރަށް ލިބިފައިވާ ވަރުގަދަ އަޣުލަބިއްޔަތުން ގާނޫނުއަސާސީ އަށާއި...

29 ޖުލައި

July 29, 2016 14
އަލީ ހުސެން އަނެއްކާ ވެސް ފުލުހަށް ހާޒިރު ކުރަނީ

ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ހުސެން ކުރެއްވި ޓުވީޓަކާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ މައްސަލައިގައި އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ހާޒިރުވުމަށް އޭނާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2016 23
"އަބުރުގެ ބިލަކީ އިލްމުވެރިންނަށް ވެސް ހުރަހެއް"

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލުފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމުގެ ބިލު ގާނޫނަކަށްވެއްޖެނަމަ، ދީނީ އިލްމުވެރިންނަށް ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް ބައެއް އިލްމުވެރިން މިއަދު...

July 28, 2016 7
ކޮލަމް ކުލަބަރި: ހަނދަށް ގާ އުކަން ނޫޅޭ!

މިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ސަކަރާތްގަނޑުގެ ތެރޭގައި އަހަރުމެން ތިބިއިރު، ތުރުކީ އަށް ވެސް އޮތީ ސިޔާސީ ގޮތުން ބަހާރު މޫސުން އައިސްފަ އެވެ. އެތައް ހާސް މީހުން ތިބީ އިސްތަންބޫލުގެ...

26 ޖުލައި

July 26, 2016 36
މިނިވަންކަމަކީ އެމީހަކު ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުމެއް ނޫން

މިނިވަންކަމުގެ މާނައަކީ ހިތުހުރިހާ ގޮތަށް އުޅުން ނޫން ކަމަށާއި ހަމަނުޖެހުން އުފައްދާނަމަ، އިގްތިސާދާއި ކުރިއެރުމަށް ލޮޅުން އަރާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 11
ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައިފި:ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފަހުން ދިވެހިންގެ މިނިވަންކަން އެކި ގޮތްގޮތަށް ކޮށައި ހަނިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު...

July 25, 2016 23
"ފަލަ ސުރުހީ" ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

ރާއްޖެ ޓީވީން ގެނެސްދެމުން އަންނަ "ފަލަ ސުރުހީ" ޕްރޮގްރާމް ބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ކޯޑް އޮފް ޕްރެޓިކްސްއާ ހިލާފުވާނަމަ، ހުއްޓުވަން އަންގާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން...

20 ޖުލައި

July 20, 2016 6
އަބުރުގެ ބިލުގައި މިފަހަރު ވެސް ކަންބޮޑުވުންތައް!

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލޭ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ނިހާން ހުށަހެޅުއްވި ބިލް އަނބުރައި ގެންދެވީ، އެ ބިލާ މެދު މީޑިއާގެ ފަރާތްތަކުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް ދެކޮޅު ހެދުމުންނެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން އެ ބިލް މިހާރު މަޖިލީހަށް އަލުން ފޮނުވާފައިވާ އިރު،...

28 ޖޫން

June 28, 2016 31
ކޮލަމް 27: މަރަށް ތެޅޭ ރޯމަސްތަކެއް ފަދަ...

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މެދުނުކެނޑި ހިންގާފައިވާ "ހަވީރު"ގައި އެތަކެއް މިލިއަން ރުފިޔާއެއްގެ މުދަލާ އެކު ތަޅު އެޅުވުމަށް ފަހު މިހާރު އެތަން އެހުރީ ފަޅަށެވެ. އިއްޔެ ވަރަށް ބާރުގަދަ، ވަރަށް ނުފޫޒު ގަދަ އަދި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ ނޫސް ވުޖޫދުން މިހާރު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން، މީގެ ދެތިން ދުވަސް ކުރިން ފެނިގެން މި ދިޔައީ...

25 ޖޫން

June 25, 2016 26
ނޫސް ހުއްޓާލީ ނުފޫޒުގަދަ މީހުންގެ ސަބަބުން: އިސްމާއިލް

މަޝްހޫރު އޮންލައިން ނޫސް، ޗެނަލް ނިއުސް މޯލްޑިވްސް (ސީއެންއެމް) ހުއްޓާލީ ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒު ފަދަ ފަރާތްތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ނޫހުގެ އެއް ހިއްސާދާރު އަދި އެޑިޓަރު އިސްމާއިލް ރަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 8
އަބުރާ ބެހުމުގެ ބިލު އަނބުރާ ގެންގޮސް، އާ ބިލެއް

އަބުރު ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމާއި ހިޔާލު ފާޅުކުރުމުގެ މިނިވަންކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ނިހާން މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ބިލު މިއަދު އަނބުރާ ގެންދަވައިފި އެވެ. އެއާ އެކު، އެކަމާ ގުޅޭ އާ ބިލެއް ވަނީ ސަރުކާރުން މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފަ އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2016 28
"އުނދަގޫ" ވިޔަސް ހައްގުތަކެއް ނުހިފެހެއްޓޭނެ

މާލެއަކީ ކުޑަކުޑަ ތަންކޮޅެކެވެ. ބިންކޮޅުގެ ބޮޑުމިނަށް ބަލާއިރު، މި މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ މީހުންގެ އަދަދަށް ނިސްބަތް ކުރާ ނަމަ ވަކިން ކުޑަ އެވެ. އަދި އެ އެންމެން ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކާއި އެ އުޅަނދުތައް ދުއްވަން އޮތް މަގުތަކުގެ ހަނިކަމަށް ބަލާއިރު މާލެ އިންތިހާ އަށް ކުޑަ އެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭގެ މަގުތަކުގެ ބޭނުން ކޮންމެ...

25 މެއި

May 25, 2016 9
"އާންމުންގެ ހައްގަށް އަރައިގަންނަން ފުރުސަތެއް ނެތް"

މާލޭގެ މަގުތަކުގައި މުޒާހަރާކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނުދޭން ނިންމީ، މަގުތައް ބްލޮކް ކުރުމުން މާލޭގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތަކަށް އަރައިގަންނާތީ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު އާދީއްތަ ދުވަހު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ވިއްސަކަށް މީހުން ނުކުމެ 30،000 މީހުންގެ ހައްގަށް ހުރަސްއެޅުމުގެ ފުރުސަތު...

24 މެއި

May 24, 2016
އެއްވެ އުޅުމުގެ ހައްގު ފުލުހުންގެ "މުށުތެރޭގައި!"

މާލޭގެ މަގުތަކަށް މެއި، 1، 2015، ގައި އެތައް ހާސް ބަޔަކު ނުކުމެ އަންގައިދޭން ބޭނުންވީ ސަރުކާރުގެ މިސްރާބު ގޯސް ކަމެވެ. އެކަމަކު އެކަން ވީ މުޒާހަރާކުރުމުގެ ދޮރު ބަންދުވުމުގެ ފެށުމަށެވެ. ފުލުހުންނާއި އާންމުންނާ ދެމެދު ބޮޑެތި ހަމަނުޖެހުމެއް ހިނގި އެ އެއްވުމަށް ފަހު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ނުކުމެ މުޒާހަރާކުރުން ފާޑަކަށް "މަނާވީ" އެވެ. ގާނޫނު...