ފޮޓޯގެލަރީ / ބ. އޭދަފުށި

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

ހުސެއިން ވަހީދު

16 އޯގަސްޓް 2018

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ބ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން އޭދަފުށީގައި: ބ. އަތޮޅުން މިހާތަނަށް ރައީސް ޔާމީނަށް އެންމެ ތާއީދު ބޮޑު އެއް ރަށަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ރެޑްވޭވް). އެ ކަމަނާ އަށް މި ރަށުން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔާފައިވާއިރު، އާންމުންގެ ހާލު ބައްލަވައި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ދަތިވާ ކަންކަން އޮޅުން ފިލުއްވި. ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުންގެ މި ދަތުރުފުޅުތަކުގެ އެއް ބޭނުންފުޅަކީ، އެކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ދެވަނަ ދައުރަކަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާތީ އެމަނިކުފާނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުން.---ފޮޓޯތައް: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެކަމަނާގެ ޝަރަފުގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި ހުރި ކުޑަކުއްޖަކު، ޕީޕީއެމްގެ ދިދައެއް ހިފައިގެން.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެކަމަނާގެ ޝަރަފުގައި ނެށުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅައިދެނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގެ ތެރެއިން، އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމްއާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން ކުދަ ދެ ކުއްޖަކު ގެންދިޔަ ފޮތެއްގައި ލިޔުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ މީހަކު ފާތުންއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި ބައެއް މީހުން.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ފާތުންއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ މީހަކު ފާތުންއާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު (ވ) އަދި އޭދަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސަލީމް (ކ) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ސައީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ބ. އޭދަފުށި: އޮގަސްޓް 16، 2018- ރައްޔިތުންގެ ހާލު ބައްލަވައި، އަދި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނަށް ތާއީދު ހޯއްދެވުމަށް ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް އޭދަފުއްޓަށް ވަޑައިގެން ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ތޯރިގް އަބްދުއްރަހްމާން

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy