ފޮޓޯގެލަރީ / ރިޔާސީ އިންތިޚާބު 2018

އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބޫ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުން

ނިޝާން އަލީ

24 އޯގަސްޓް 2018

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުހަބާއެއް އޭނާ އަށް ކިޔާފައި. މިއަދުގެ އިރުއޮއްސުނު ވަގުތު މަސްދޯންޏެއްގައި އިބޫ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތް ވަގުތު، ރަށުގެ ބަނދަރު ސަރަހައްދަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ނުކުމެ އޭނާގެ އިސްތިގްބާލުގައި ތިބި. މިއީ ރ. އަތޮޅުން އިބޫ އަށް އެންމެ ތާއީދު ލިބުނު އެއް ރަށް.---ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގެން، އޭނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެކު ހިންގަވާފައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔުމުގެ އައިޓަމެއް ހުށަހަޅަން ތައްޔާރަށް ތިބި ޒުވާނުންތަކެއް.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް މީހުންތަކެއް ސަފު ހަދައިގެން، އިބޫގެ އިންތިޒާރުގައި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް މީހުންތަކެއް ސަފު ހަދައިގެން، އިބޫގެ އިންތިޒާރުގައި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން ބޮޑުބެރުގެ އައިޓަމަކާ އެކު މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް މީހުންތަކެއް ސަފު ހަދައިގެން، އިބޫގެ އިންތިޒާރުގައި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކާ އެކު ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުމުން މަރުހަބާ ކިޔަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ރ. ދުވާފަރު: އޮގަސްޓް 24، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ނުކުތް މީހުންތަކެއް ސަފު ހަދައިގެން، އިބޫގެ އިންތިޒާރުގައި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy