ފޮޓޯގެލަރީ / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިދިކޮޅު ރަނިންންމޭޓު ފައިސަލް ބ. ފުޅަދޫގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

30 އޯގަސްޓް 2018

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރު: ފުޅަދޫ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލު ކުރައްވާ ފައިސަލް ވިދާޅުވީ އިދިކޮޅު ވެރިކަމެއްގައި މުޅި ވިސްނުން އޮންނާނީ ގައުމާއި ރައްޔިތުންނަށްޓަކައި ކަމަށް.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން ސަފަކަށް އެތުރިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫގައި.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އެބޭފުޅާއަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި މަހުލޫފުގެ އަނބިކަނބަލުން ނަޒްރާ(ކ-3) އަދި ގާނޫނީ ވަކީލް ހިސާން ހުސެން(ވ-4) ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ބ. ފުޅަދޫ: އޮގަސްޓް 29، 2018- އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ބ. ފުޅަދޫއަށް ކުރެއްވި ކެމްޕޭން ދަތުރުގައި އެރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy