ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

އިބޫ، ގއ، ގދ. އަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ތެރެއިން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

31 އޯގަސްޓް 2018

އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާޙިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގއ. އާއި ގދ. އަތޮޅަށް ކުރައްވާ ދަތުރުގެ ބައެއް މަންޒަރުތައް.---ފޮޓޯތައް: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފިޔޯރީ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ފިޔޯރީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގެން ތުއްތު ކުއްޖަކަށް ހަނާ އަޅުއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފިޔޯރީ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގެން އެމްޑީޕީގެ ހަރުގެ ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފިޔޯރީ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކަރުގައި މާފައްޗެއް އަޅުވާފައި.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކަރުގައި މާފައްޗެއް އަޅުވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ކެމްޕެއިނަށް މި ރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން އޭނާ އަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ކަރުގައި މާފައްޗެއް އަޅުވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފިޔޯރީ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ފިޔޯރީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ގދ. ފިޔޯރީ: އޮގަސްޓް 31، 2018- މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ފިޔޯރީގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy