ފޮޓޯގެލަރީ / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

ހުޅުމާލޭގައި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

4 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- މި މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ހުޅުމާލޭގައި ކެމްޕެއިން ޖަގަހައެއް ހުޅުވުން: ޖަގަހަ ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު ވާޙަކަ ދައްކަވަމުން އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވީ، ދެ ފަރާތުން ވެސް އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލައްވާފައިވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުން އިޚުތިޔާރު ކުރާއިރު ސިފަތަކަށް ބަލަން ވާނެ ކަމަށް. އެގޮތުން، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަކީ ތެދުވެރި، އިޚްލާސްތެރި، މަޑުމައިތިރި އަދި މީހުންގެ އަޑު އައްސަވާ ބޭފުޅެއް ކަމަށް މުޅި ގައުމު އެއްބަސްވާ ކަމަށް ފައިސަލް ވިދާޅުވި.-- ފޮޓޯތައް: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓް ނައީމާއްތަ، އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ޒުވާނުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ޒުވާނުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ދެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ދެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަނަށް ތާއީދުކުރާ ބަޔަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ދެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ދެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ދެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރުންތަކެއް އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ހުޅުމާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 3، 2018- ހުޅުމާލޭގައި، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ޖަގަހައެއް ހުޅުވުމުގެ ހަފުލާއަށް ފަހު، އެ ކޯލިޝަންގެ ސަޕޯޓަރަކު އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: ޝުއައިބު/ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy