ފޮޓޯގެލަރީ / ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް

ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމަށް މާލެއިން ހޫނު މަރުހަބާއެއް ކިޔުން

ނިޝާން އަލީ

18 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި މި އަހަރުގެ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ތައްޓާ އެކު، މާލެ އައުމުން އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ވަނީ އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔާފައި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2018: ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިން މަރުހަބާ ކިޔަން ރިންގް ރޯޑަށް ގޮސް ތިބި އާއްމުންނަށް ތަށި ދައްކާލަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މާލެ އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި ބަޔަކާ ސަލާމް ކުރަނީ..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު މާލެ އައުމުން މަރުހަބާ ކިޔަން އެއްވި ބަޔަކާ އެ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިއަކު ސަލާމް ކުރަނީ..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: އޮގަސްޓް 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތައްޓާ އެކު މާލޭގައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ބައެއް ކުޅުންތެރިން ތައްޓާ އެކު މާލޭގައި..---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަކްރަމް ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިނާ އެކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައި ކާރެއްގައި ދުއްވާފައިވާ ދާ ކުޅުންތެރިއަކާ ބަޔަކު ސަލާމް ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު، ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިނާ އެކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި އުފާފާޅު ކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގައި މަޑުކޮށްލައިގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ސެޕްޓެމްބަރު 18، 2018- ބަންގްލަދޭޝްގައި ބޭއްވި ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި ދިވެހި ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު، ތައްޓާ އެކު މާލެ އައުމުން އެ ޓީމަށް މަރުހަބާ ކިޔަން ދިޔަ ބަޔަކު ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީގެ ރެއިލިންގައި އިށީނދެގެން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy