ފޮޓޯގެލަރީ / އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް

އިއްތިހާދުގެ ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމުގެ ޖަލްސާ

އަހުމަދު ހަމްދޫން

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ހިތަދޫ، އައްޑޫ: ސެޕްޓެމްބަރު 20، 2018- އާދިއްތަ ދުވަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާ ނިންމައިލުން: ކޯލިޝަންގެ ކެމްޕެއިން ނިންމައިލުމަށް ހިތަދޫގައި ބޭއްވި މި ޖަލްސާގައި ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބައިވެރިވެ، އިބޫ އަށް އޮތް ތާއީދު ހާމަކުރި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު އަދި އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ މަންޒަރު މަތިން ފެންނަ ގޮތުގެ ފޮޓޯއެއް.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމާ އެކު ސަޕޯޓަރުންތރަކެއް ފޮޓޯއެއް ނަގަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާއަށް ފަހު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް، ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން (މ) އާ އެކު ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، ޝައިހް އިލްޔާސް ހުސައިން (މ) އިސްވެ ދުއާ ކުރައްވާއިރު، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް އެ ދުއާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018- ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ތާއީދު ކުރަން ނިންމެވި ހިޔަލީ މުހައްމަދު ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: ކުރިން އޭނާ އަކީ ޕީޕީއެމްގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު ރައީސް ޔާމީންގެ ވަރަށް އަރިސް ބޭފުޅެއް.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓްގެ ކެމްޕޭން މެނޭޖަރު މުހައްމަދު އަސްލަމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (ކ) އާއި އޭނާގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓްގެ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ނަސްރީނާ އިބްރާހީމްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް (ވ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އިދިކޮޅު ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް (ވ) ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް ފަހު، ރިއާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ. ފޮޓޯ: އަހްމަދު އަބްދުﷲ ސައީދު/މިހާރު

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވާހަކަ ދެއްކެވުމަށް އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) ގެ ރަނިންމޭޓް ފައިސަލް ނަސީމް ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

އައްޑޫ، ހިތަދޫ، ސެޕްޓެމްބަރ 20، 2018: ރިއާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން ނިންމައިލުމުގެ ގޮތުން، ގުޅިފައިވާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ކުރި ދުއާއަށް އަތް ނަންގަވައިގެން.---ފޮޓޯ: އެމްޑީޕީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy