ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތައް

ނިޝާން އަލީ

4 އޯގަސްޓް 2016

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އިއްޔެ ކުޅުނު މެޗުތައް (މާޒިޔާ-ވިކްޓަރީ، އީގަލްސް-ބީޖީ ސްޕޯޓްސް)

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ ނައްޓޭ (ވ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ވިކްޓަރީގެ ޖަޕާން މިޑްފީލްޑަރު މަސައްކަތްކުރަނީ.. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާޒިޔާގެ ދަގަނޑޭ (ކ) އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ވިކްޓަރީގެ މަޖްދާން މަސައްކަތްކުރަނީ. --ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ އަޝްފާގް ބާރު ހަމަލާއެއް ވިކްޓަރީ ގޯލާ އަމާޒު ކޮށްލަނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އަލީ އަޝްފާގް އަތުން ބޯޅަ ހޯދަން ވިކްޓަރީގެ ޑިފެންޑަރުން މަސައްކަތް ކުރަނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ އައްސަދު އަލީ ގޯލު ޖެހުމަށްފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން މާޒިޔާގެ އަސަދުﷲ ބޯޅަ ހިފައިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ވިކްޓަރީގެ ކޯޗު ކިސް (ވ) އެ ޓީމުގެ އަހުމަދު ހަސަން އަށް އިރުޝާދު ދެނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން އައްސަދު އަލީ ބޮލުން ބޯޅަ ކުރިޔަށް ފޮނުވާލަނީ. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބީޖީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އީގަލްސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން ބީޖީ ކޮޅަށް ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު އީގަލްސްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އީގަލްސް އާއި ބީޖީ ސްޕޯޓްސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު 3-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ކާމިޔާބުކުރީ ކްލަބް އީގަލްސް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:3 އޯގަސްޓް 2016، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މާޒިޔާ އާއި ވިކްޓަރީ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން. މި މެޗު ނިމުނީ 3-3 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy