ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅުދުއްފުށި އެއާޕޯޓް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2018

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ރަންވޭ އެކަނި ނިންމާފައިވާ މި އެއާޕޯޓުގައި ބިމުގައި އެއްވެސް އިމާރާތެއް ނެތް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަތުމަށް އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުޅުވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯ ވާރޭގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯ ވާރޭގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯ ވާރޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަޕޯޓަރުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯ ވާރޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ހދ. ކުޅުދުއްފުށި: ސެޕްޓެމްބަރު 21، 2018: ހދ. ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓް ހުޅުއްވުމަށް އެރަށުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބޯ ވާރޭގައި ހުންނަވައިގެން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy