ފޮޓޯގެލަރީ / ކުރީގެ ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުމަތު އިބްރާހީމް

ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން

ހުސެއިން ވަހީދު

18 އޮކްޓޯބަރ 2018

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުން: އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ހަގު ދަރިކަލުންނާ އެކު މި ދަތުރުފުޅުގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ވަޑައިގަތީ އުމްރާގެ އަޅުކަމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާއަށް. ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން އެނބުރި ރާއްޖެ ވަޑައިގަތުމުން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މަރުހަބާ ދެންނެވީ ފިރިކަލުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި ބައެެއް ވަޒީރުން. އަދި މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އިސްވެ މަރުހަބާ ދެންނެވީ ޕީޕީއެމްގެ ދެ ނައިބު ރައީސުން ކަމަށްވާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ. އަދި ރައީސް ޔާމީނަށާއި ފަސްޓް ލޭޑީއަށް ތާއީދުކުރާ ބައެއް މީހުން ވެސް ރަސްމީ ފާލަން ކައިރިން މަރުހަބާ ދެންނެވި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްތިބި ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްތިބި ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްތިބި ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު، މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސްތިބި ބައެއް ސަޕޯޓަރުން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނާއި ހަގު ދަރިކަލުންނާ އެކު މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތުން މިއަދު ހެނދުނު ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީނާއި ހަގު ދަރިކަލުންނާ އެކު މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރައްވާއިރު ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީން މަޑުކޮށްލައްވައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރައްވާއިރު އަރިހުގައި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭގެ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅަށް ފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުމުން މާލޭ ރަސްމީ ފާލަމުން އެ ކަމަނާއަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ގޮސް ތިބި ސަޕޯޓަރުންނާ ސަލާމްކުރައްވާއިރު އަރިހުގައި ފިރިކަލުން ރައީސް ޔާމީން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: އޮކްޓޯބަރު 18، 2018- ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ އަނބިކަނބަލުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފާތިމަތު އިބްރާހީމް ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވައި، ވަޑައިގަތުމުން އެކަމަނާ ރިސީވް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، ގެކޮޅަށް ވަޑައިގަތުމަށްޓަކައި ރައީސް ޔާމީން ކާރުކޮޅަށް އަރާވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy