ފޮޓޯގެލަރީ / ކުޅިވަރު

ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913"

ހަފީޒާ އަހުމަދު

19 މެއި 2016

ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުން

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913"ގައި ހުރި ސްޓޯލެއް.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި 913 ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި" އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި 913 ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި" އަށް ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުއްޖަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި 913 ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި" އަށް ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުދިންތަކަކާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި 913 ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި" އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" އަށް ރައީސް ޔާމީން ޒިޔާރަތްކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިންތަކެއް ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" އަށް ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުދިންނާއެކު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ރައީސް ޔާމީން ކުޑަކުއްޖަކު އުރާލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913"ގައި ބައިވެރިންތަކެއް އަޅާފައިހުރި ކޭކުތަކެއް ކައިރީގައި ބަޔަކު މަޑުކޮށްލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިލައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިނާއެކު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިން އާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިވެރިވި ކުދިންތަކެއް ރައީސް ޔާމިން އާއި ސަލާމް ކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބައިބަލާ ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ރައީސް ޔާމިން އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންނާއި އަދި ބައެއް ވަޒީރުން ފެސްޓިވަލުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ބަށި ކުޅެނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ރައީސް ޔާމިން އާއި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" އަށް ރައީސް ޔާމިން ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

އެކުވެނި: މޭ 15، 2016: ރައީސް ޔާމިންގެ ރިޔާސީ ދައުރު ދެބައިވުން ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ކުޅިވަަރު ފެސްޓިވަލް "ފަހި 913" ގައި ރައީސް ޔާމިން ފެސްޓިވަލްގައި ބައިވެރިވި ކުޑަކުދިންތަކަކާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy