ފޮޓޯގެލަރީ / ދިރާގު

ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް 2018

އަހުމަދު ނިޝާތު

2 ނޮވެމްބަރ 2018

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018- ހުޅުމާލޭގައި އޮތް މިއަދު ބޭއްވި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ މި އަހަރުގެ ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން. މި ފަހަރުގެ ރޭހަށް ވެސް ބޮޑުތަރީހުބެއް ލިބުނުއިރު 4،000 ދުވުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. މިއީ ދިރާގުން މި ރޭސް ބޭއްވި 12 ވަނަ ފަހަރު. އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި މި ރޭހަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރޭހެއް.--- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ، އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން. މި ފަހަރުގެ ރޭހަށް ވެސް ބޮޑުތަރީހުބެއް ލިބުނުއިރު 4000 ދުވުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. މިއީ ދިރާގުން މި ރޭސް ބޭއްވި 12 ވަނަ ފަހަރު. އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި މި ރޭހަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރޭހެއް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން. މި ފަހަރުގެ ރޭހަށް ވެސް ބޮޑުތަރީހުބެއް ލިބުނުއިރު 4000 ދުވުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. މިއީ ދިރާގުން މި ރޭސް ބޭއްވި 12 ވަނަ ފަހަރު. އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި މި ރޭހަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރޭހެއް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން. މި ފަހަރުގެ ރޭހަށް ވެސް ބޮޑުތަރީހުބެއް ލިބުނުއިރު 4000 ދުވުންތެރިން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. މިއީ ދިރާގުން މި ރޭސް ބޭއްވި 12 ވަނަ ފަހަރު. އިޖުތިމާއީ ހަރަކާތެއްގެ ގޮތުގައި ފެށި މި ރޭހަކީ މިހާރު ބައިނަލްއަގްވާމީ ފެންވަރުގެ ރޭހެއް. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ،/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: މިއަދު ހުޅުމާލޭގައި އޮތް ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން ---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީޙަކު ދުވަނީ. މި ފަހަރުގެ ރޭހުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްހެ ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ މީހުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ބައިވެރިއަކު ދުވަނީ. ބައެއް ދުވުންތެރިން މަޖަލަކަށް މި ރޭހުގައި ބައިވެރިވާއިރު ގައުމީ ރެކޯޑަށް އަމާޒުކޮށްގެން ވެސް ގިނަ ދުވުންތެރިން ބައިވެރިވޭ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ކުރީގެ ކުޅިވަރު ކުޅުންތެރިއާ މުހައްމަދު ޝިނާން (ނާނީ) ހާއްސަ އެހީ އަށް ބޭނުންވާ މީހަކު ގޮވައިގެން ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ދުވުންތެރިން ދުވަނީ. މި ފަހަރުގެ ރޭހުގައި ވެސް ގިނަ ގްރޫޕުތަކުން ވަނީ އެކުގައި ދުވެފައި. ބައެއް ދުވުންތެރިންނަށް މިއީ އެކުވެރިންނާ އެކު މަޖާކޮށްލަން ވެސް ލިބޭ ފުރުސަތެއް .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ .-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ދުވުންތެރިއާ އަހުމަދު އާތިފް ދުވަނީ: އާތިފް އަންނަނީ ގަވައިދުން ދިރާގު ރޭހުގައި ދުވަމުން. އޭނާ ވަނީ މީގެ ކުރިން ޓަރަޔަތެލަން އާއި އަޔަންމޭން ރޭސް ވެސް ފުރިހަމަކޮށްފައި -- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެން ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް ރޭހުގައި ދުވަނީ. އޭނާ ރޭސް ކާމިޔާބުކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޗެމްޕިއަން ޝިފާޒް މުހައްމަދު ފަހަތަށް ޖައްސާލާފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ގައުމީ ޓީމުގެ ދުވުންތެރިއާ ހުސެއިން ފަޒީޅް ދުވަނީ: އޭނާ ވަނީ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެން ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދާފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ސްކޫލް ކެޓަގަރީގެ ޖޫނިއާ ފިރިހެން ބައިން ދެ ވަނަ ހޯދި އަހުމަދު ރަޔާން (ވ)އާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ސްކޫލްގެ ޖޫނިއާ ކެޓަގަރީގެ ފިރިހެން ބައިގެ ްެއެއްވަނަ ހޯދި އަބްސަލް އަބްދުﷲ (ވ.2)އާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެން ބައިން ތިން ވަނަ ހޯދި އަހުމަދު ރިޒާ (ވ)އާ ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދު ކ) ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ އަންހެން ބައިން ދެ ވަނަ ހޯދި ކިރާ (ވ)އާ ދުވުންތެރިއާ ހަސަން ސާއިދު (ކ) ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ 10 ކިލޯމީޓަރުގެ އަންހެން ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދި މަރިޔަމް އަބްދުލްކަރީމް (ވ)އާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ފަސް ކިލޯމީޓަރުގެ ފިރިހެން ބައިން އެއް ވަނަ ހޯދި މުހައްމަދު ރަޝީދު (މޯޑް)އާ ސެޓްފިކެޓް ހަވާލުކުރަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ. މި ފަހަރުގެ ރޭހުގައި ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. އޭގެތެރޭގައި ގައުމީ ފެންވަރުގެ އެތުލީޓުން ވެސް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ރޭސް ނިންމި ދުވުންތެރިއަކާ އެކު ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކ) އާއި އެމްބެސަޑަރު ހަސަން ސާއިދު (ވ) ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން .-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ދުވުންތެރިއަކު ރޭސް ނިންމަނީ. ރޭސް ނިންމި ކޮންމެ މީޙަކަށް ދިރާގުން ވަނީ މެޑަލް ދީފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ކުއްޖަކު އަތު ހިފައިގެން ދުވަނީ. މި ފަހަރުގެ ރޭހުގައި ވެސް ގިނަ އާއިލާތަކެއް ވަނީ އެކުގައި ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑްރޭހުގެ ބައިވެރިވި ބަޔަކު ރޭހުގައި ދުވަނީ. މި ފަހަރުގެ ރޭހުގައި ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ބައިވެރިވެފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭސް ނިންމުމަށް ފަހު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ދުވުންތެރިންތަކެއް ދުވަނީ. މި ފަހަރު ވެސް ގިނަ އާއިލާތަކުން ވަނީ އެކުގައި ރޭސް ފުރިހަމަކޮށްފައި.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި ދެ ދުވުންތެރިން ތުއްތު ކުއްޖެއް އަތުގައި ހިފައިގެން ރޭހުގައި ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގައި މިއަދު ހާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން ދުވުންތެރިއަކު ދުވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑް ރޭހުގެ ތެރެއިން ދުވުމުގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ތުއްތު ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން ރޭސް ނިންމަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: ނޮވެމްބަރު 2، 2018: ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ބޭއްވި ދިރާގު މޯލްޑިވްސް ރޯޑުރޭހުގައި ދުވުންތެރިއަކު ރޭސް ނިންމުމަށް ފަހު އުފާފާޅުކުރަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/ މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy