ފޮޓޯގެލަރީ /

ދިރާގު އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ނިންމުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

13 ޑިސެމްބަރ 2018

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަ ކުރި 18 ދަރިވަރުންނަށް ހަނދާނީ ލިޔުން ހަވާލުކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި މިއަދު ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ސައިންސް އެންޑް ކޮމިޔުނިކޭޝަން، ޓެކްނޮލިޖީ މިނިސްޓަރ މުހައްމަދު މަލީހް ޖަމާލް: ދިރާގުގެ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް 2009 ގައި ފަށާފައިވާއިރު، އެ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން މިހާތަނަށް 186 ޒުވާނުން ވަނީ ތަމްރީންކޮށްފައި. އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް ޒުވާނުން ދިރާގުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި އެހެން ކުންފުނިތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ދިރާގުން ބުނޭ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު އަދި ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓު ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު އަދި ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކަށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކށް ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރަކށް އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު ސެޓްފިކެޓް ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާން ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ދަރިވަރުންނާ އެކު، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް (މ) އާއި ދިރާގުގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު (ވ) އަދި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކ) ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

މާލެ: ޑިސެމްބަރު 13، 2018- ދިރާގުން މި އަހަރު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައެއް ދަރިވަރުންނާ އެކު، ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރު މަލީހް (މ) އާއި ދިރާގުގެ ޗެއާމަން އިސްމާއިލް ވަހީދު (ވ) އަދި އެ ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްމާއިލް ރަޝީދު (ކ) ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy