ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-އިންޑިއާ

ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ތާޖު މަހަލްގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

18 ޑިސެމްބަރ 2018

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގަތުމަށް ފްލައިޓުގައި-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތައް ބައްލަވައި ލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ފްލައިޓުން ފައިބައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ކައިރީގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ކައިރީގައި ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ސެލްފީއެއް ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސް ތާޖް މަހަލްގެ ފޮޓޯއެއް ނަންގަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފަހު، ފޮޓޯއަކަށް އިށީނދެވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފަހު، އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ފަހު، އެ ދަތުރުގައި ބައިވެރިވެ ލެއްވި އިސް ބޭފުޅުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވުމުގެ ތެރެއިން.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

އިންޑިއާ، އާގްރާ: ޑިސެމްބަރު 18، 2018: ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާ އަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅުގައި އާގްރާ އަށް ވަޑައިގެން ތާޖް މަހަލް ބައްލަވައިލެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: އަހުމަދު ހަމްދޫން /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy