ފޮޓޯގެލަރީ / ރ. ދުވާފަރު

ރައީސް ރ. ދުވާފަރުގައި

ހަފީޒާ އަހުމަދު

26 ޑިސެމްބަރ 2018

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދުވާފަރަށް ވަޑައިގަތުން: ރައީސްގެ އަރިހުގައި އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު އަސްލަމާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ވެސް ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންނެވި، އަދި ރައީސް އަށް މަރުހަބާ ވިދާޅުވުމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ އާއި ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުންނާއި ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމު ރައްޔިތުން ބައިވެރިވި.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އުނގޫފާރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. ދުވާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އުނގޫފާރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. ދުވާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. އުނގޫފާރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ރ. ދުވާފަރަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، ރ. އުނގޫފާރު ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދެންނެވުމަށް ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅުން ދުވާފަރު ބަނދަރުމަތީގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި، އެރަށުގެ ކައުންސިލަރުންނާއި ބައްދަލު ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ހޯމް ނިމިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ(ކ)، ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ(މ) އަދި އެޑިކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ(ވ) ރ. ދުވާފަރުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ފައިބައި ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގަތުމުން، ހޯމް ނިމިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ސިފައިންގެ ބައެއް އިސްވެރިންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ބައެއް މީހުންނާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ވަޑައިގަންނަވާތީ، އެރަށުގެ ބައެއް މީހުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ކިޔޫ ހަދާފައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް އެރަށަށް ވަޑައިގެން ޒުވާނަކާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރ. ދުވާފަރުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ރ. ދުވާފަރު: ޑިސެމްބަރު 26، 2018: ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވަަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ އިތުރުން ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ރ. ދުވާފަރުގައި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy