ފޮޓޯގެލަރީ / ފިޝަރީޒް، އެގްރިކަލްޗާ މިނިސްޓްރީ

ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ކްލިނިކް ހުޅުވުން

އަހުމަދު ނިޝާތު

10 ޖެނުއަރީ 2019

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވުން: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ފިޝަރީޒް ރިސާޗް ސެންޓަރުގައި ހުޅުވި މި ކްލިނިކުން، ދިވެހިން އާއްމުކޮށް ގެންގުޅޭ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ޖަނަވާރުންނަށް އެކަށީގެންވާ ފަރުވާ ލިބޭނެ މިއީ، މިފަދަ ކްލިނިކެއް ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވާއިރު، ޖަނަވާރުންނަށް ބޭނުންވާ ފަރުވާ އާއި ވެކްސިންގެ އިތުރުން އޮޕަރޭޝަންތައް ވެސް އެ ތަނުން ކުރެވޭނެ. ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާދޭ ޑޮކްޓަރަށް ދައްކަން 50ރ. ނަގާ އިރު، އެހެން ހުރިހާ ހިދުމަތެއް 100 ރުފިޔާ އަށް ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ބުޅާ ފަދަ ޖަނަވާރުންނަށް ދަރިން ނުލިބޭ އޮޕަރޭޝަން ވެސް ހިމެނޭ.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކް: މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ކްލިނިކް.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، ދެ ބުޅަލަކަށް ފަރުވާ ދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ބުޅާ ގެންގުޅެމުން އަންނަ އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ތާނިސް ޝިރަން، އޭނާގެ ބުޅަލާ އެކު، ވިލިމާލޭގެ ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކްގައި.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކެއް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކްގައި ބުޅަލަކަށް ފަރުވާ ދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކްގައި ބުޅަލަކަށް ފަރުވާ ދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކްގައި ބުޅަލަކަށް ވެކްސިން ދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ވިލިމާލެ: ޖެނުއަރީ 10، 2019- ޖަނަވާރުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ވިލިމާލޭގައި ހުޅުވި ވެޓެރިނަރީ ކްލިނިކްގައި ބުޅަލަކަށް ވެކްސިން ދެނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު ނިޝާތު/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy