ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކަށް ހަނދުކޭތަ ހިފާ މަންޒަރު

ހަފީޒާ އަހުމަދު

22 ޖެނުއަރީ 2019

ޖެނުއަރީ 21، 2019: ހަނދުކޭތައަކާ އެކު، ބުރު ހަމަ ހަނދު މުށި ރަތް ކުލައިން ބޮޑުކޮށް ފެންނަ މަންޒަރު: އެމެރިކާ ސަރަހައްދުގައި އެ ހަނދު އެތައް ބަޔަކު ފޯރީގައި ވަނީ ބަލާފައި. ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގެ ބޯދާ ގަބޫލުކުރުންތަކާ ގުޅުވައިގެން އެއީ "ސުޕަ ބްލަޑް ވުލްފް މޫން" އޭ ކިޔައި. -- ފޮޓޯތައް: އޭއެފްޕީ

ޕްރާގޫ: ޖެނުއަރީ 21، 2019: ޕްރާގޫ ކާސްލްގެ މަތިން ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ފެންނަ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މިއާމީ: ޖެނުއަރީ 21، 2019: ހަނދުކޭތަ އެއްކޮށް ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 21، 2019: ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސިންތާ: ޖެނުއަރީ 21، 2019: އެކި ވަގުތުތަކުގައި ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ ހަނދުތަކެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 21، 2019: ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ފެންނަ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް: ޖެނުއަރީ 21، 2019: ސެންޓްރަލް ފްރާންސްގައި ބަހައްޓަފއި ހުރި "ލެންވޯލް" ނަމަކަށް ކިޔާ ސްޓެޗޫއެއް ފަހަތުން ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ފެންނަ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ފްރާންސް: ޖެނުއަރީ 21، 2019: ސެންޓްރަލް ފްރާންސްގެ މަތިން ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ފެންނަ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 21، 2019: އެކި ވަގުތުތަކުގައި ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެކްސިކޯ: ޖެނުއަރީ 21، 2019: މެކްސިކޯގެ ބޯޑާ ކައިރިން ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެކްސިކޯ: ޖެނުއަރީ 21، 2019: މެކްސިކޯގެ ބޯޑާ ކައިރިން ހަނދުކޭތަ ހިފާފައިވާތަން ދައްކުވައިދޭ މަންޒަރެއް.-- ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy