ފޮޓޯގެލަރީ / އިންޑިއާ

އިންޑިޔާގެ 70ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ހުސެއިން ވަހީދު

27 ޖެނުއަރީ 2019

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު: ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނާއި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމްގެ އިތުރުން ބައެއް މިނިސްޓަރުންނާއި ދައުލަތުގެ އިސްފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އަދި އަނބިކަނބަލުންނާއި (ކ2) އިންޑިޔާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުންނާއެކު (ވ3) ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު (ކ)، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން (ވ2) އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި އަނބިކަނބަލުންނާއެކު ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް އަދި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދު ސަލާމް ކުރައްވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް އާއި އަނބިކަނބަލުން އަދި އިންޑިޔާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި އިންޑިޔާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ އަދި އޭނާގެ އަނބިކަނބަލުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލްއަށް އިންޑިޔާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ މާބޮނޑިއެއް އަރުއްވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި (ވ-ކ) އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އައިޝަތު އަލީ، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޝިދާތާ އަދި އައްޑޫ މީދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ރޮޒޭނާ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި (ކ-ވ) ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ގާސިމް، އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޕީޖީ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިޔާ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ވާހަކަދައްކަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު ޔުމްނާ މައުމޫން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވާހަކަދައްކަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އިންޑިޔާގެ ސަފީރު އަކިލޭޝް މިޝްރާ ވާހަކަދައްކަވަނީ .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތަށްފަހު ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރިންނާއެކު ނެގުނު ހާއްސަ ފޮޓޯއެއް .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖެނުއަރީ 26، 2019- އިންޑިޔާގެ 70 ވަނަ ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން .---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy