1 hour ago

ފުލުހުންނަށް ދޮގުހެދި ޖަސީ "އެމްޕަޔާ" އިން ވަކިކޮށްފި

ބަޔަކު ހަމަލާ ދިން ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް ދޮގު ބަޔާން ދިން މައްސަލާގައި، ފޮކްސްގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ސިލްސިލާ "އެމްޕަޔާ" ގައި ޖަމާލް ލިއޮންގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެމުން ދިޔަ...

1 hour ago
ކަންގަނާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ކަރީނާ އެދޭ
1 hour ago
ސަލްމާނާ އެކު ބަންސާލީ ހަދާ ފިލްމުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ
1 hour ago
ޑެންޒެލް ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމަކަށް ޖޯޑަން