ފޮޓޯގެލަރީ / ސިއްހަތު

ނަފްސާނީ ބަލީގެ މީހުންނަށް ފަރުވާދޭ މަރުކަޒު ހުޅުވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

25 މާޗް 2019

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުން: އެފަދަ މަރުކަޒެއް ގާއިމްކޮށް އާސަންދައިގެ ދަށުން ފަރުވާދޭން ފެށުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމެއް. ބަލިތަކަށް ފަރުވާދޭ ހާއްސަ މަރުކަޒަކީ އެކަމުގެ އުނދަގޫ ތަހައްމަލު ކުރާ މީހުންނަށް ކޮންމެ ވެސް ވަރެއްގެ ލުޔެއް ލިބޭނެ ކަމެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވި.- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ހޮސްޕިޓަލުގެ ސީއީއޯ ބަންދު އިބްރާހިމް ސަލީމް (ކުޑަ ބަންދޭ) ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޑރ. ޝަނޫހާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ސެންޓަރު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ހުޅުވައި ދެއްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުންނާ، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސަރުކާރުގެ ބައެއް އިސް ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުރުން، ހޮސްޕިޓަލުގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން އަދި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: މާޗް 25، 2019: އައިޖީއެމްއެޗުގައި ގާއިމްކުރި މެންޓަލް ހެލްތު ސެންޓަރު .-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy