ފޮޓޯގެލަރީ / ގައިދީން

ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ

ނިޝާން އަލީ

12 އެޕްރީލް 2019

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މުޅި އެކު 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ މި ފެއާ ހުޅުއްވައި ދެއްވީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން. ފެއާ ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ ވިދާޅުވީ، މަސައްކަތްކުރާ ގައިދީންނަށް ލިބޭ އުޖޫރަ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަކަމަށް. އެހެންވެ، އެ މީހުންގެ އުޖޫރަ ބޮޑުކުރުމުގެ ވިސްނުން ސަރުކާރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އިމްރާން ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ ހުޅުވުމަށް މާފުށީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުންނާއި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އަދި މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.----ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ހުރި ބައެއް އުފެއްދުންތައް: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ގައިދީއެއްގެ ކުރެހުމެއް ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައި: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ގައިދީ އަކު ކުރަހަނީ: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ގައިދީ އަކު ކުރަހަނީ: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ގައިދީއެއްގެ ކުރެހުމެއް ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައި: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ގައިދީއެއްގެ ކުރެހުމެއް ޑިސްޕްލޭ ކޮށްފައި: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ހުރި ބައެއް ގައިދީންގެ ކުރެހުންތައް: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ހުރި ބައެއް އުފެއްދުންތައް: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގަންނަވާއިރު އަރިހުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ހުރި ބައެއް އުފެއްދުންތައް: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ގައި ހުރި ބައެއް އުފެއްދުންތައް: މި ފެއާގައި 43 ގައިދީއެއްގެ އުފެއްދުންތައް އެބަހުރި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ ހުޅުވުމަށް މާފުށީ ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ޕްރިޒްންސް އޮފިސަރުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ދެކަނބަލުން މިއަދު ހަވީރު ހުޅުއްވައި ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ކ. މާފުށި: އޭޕްރީލް 12، 2019- ގައިދީންގެ ހުނަރުވެރިކަމާއި މަސައްކަތްތެރިކަން ދައްކައިދޭ ފެއާ "ކަމާކެމި" ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، އެ ފެއާގައި ހުރި ތަކެތި ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy