ފޮޓޯގެލަރީ / ސިއްހަތު

"ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

15 އެޕްރީލް 2019

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު:

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުރުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވާހަކަ ދައްކަވަނި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު އެ ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީންގެ އިތުރުން ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި އެ ދާއިރާގެ ބައެއް އިސްވެރިން ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

މާލެ: އޭޕްރިލް 15، 2019: ނަފްސާނީ މައްސަލަތަކާ ބެހޭގޮތުން ހޭލުންތެރިކުރުމަށް "ނަފްސާނީ ދުޅަހެޔޮ ރާއްޖެ" ނަމުގައި ފެށި ކެމްޕެއިން އިފްތިތާހުކުރުމަށް، ހޮޓެލް ޖެންގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައިވެރިވެ ވަޑާއިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy