ފޮޓޯގެލަރީ / ރޯދަ މަސް

ރޯދަ މަހުގެ އަޅުކަން

އަހުމަދު ހަމްދޫން

6 މެއި 2019

މާލެ: މޭ 6، 2019- މި އަހަރުގެ ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހާ އެކު، ދީނީ އަޅުކަންތަކަށް މީހުން ދޭ ސަމާލުކަން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައި. ފޮޓޯތަކުން އެ ފެންނަނީ މިއަދުގެ މެންދުރު ނަމާދުގެ ވަގުތުގައި އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އަޅުކަމުގައި ތިބި ބައެއް މީހުންގެ ހަރަކާތްތައް: ކޮންމެ ނަމާދަކަށް މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވެފައިވާއިރު، ނަމާދަށް ފަހު ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދީނީ ނަސޭހަތް އަޑުއަހަން މިސްކިތްތަކުގައި ގިނަ ބަޔަކު މަޑުކުރޭ. ރޯދަ މަހަކީ ސަވާބާއި ދަރުމަ ހޯދަން ގަދައަޅައި މަސައްކަތް ކުރަންޖެހޭ ދުވަސްވަރަކަށް ވާތީ އެކަމަށް ދީނީ ކަންކަމަށް މީހުން ވަގުތު ހޭދަކުރާ މިންވަރު ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވޭ.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުއާކުރުމުގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުއާކުރުމުގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ކުޑަކުއްޖަކާ އެކު އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާ ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުއާކުރުމުގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، މީހަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ކުޑަ ކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު މިސްކިތުން ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުއާކުރުމުގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުގެ އެހީގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ގުރުއާން ކިޔެވުމާއި ދުއާކުރުމުގައި ބަޔަކު ވަގުތު ހޭދަކުރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ދެ މީހަކު މޮބައިލް ފޯނުގެ އެހީގައި ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ޒުވާނަކު ގުރުއާން ކިޔަވަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް، ކުޑަކުއްޖަކު ގޮވައިގެން މީހަކު މިސްކިތަށް އަރަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި މިއަދު ކުރި މެންދުރު ނަމާދަށް ފަހު، ދެ ޒުވާނަކު ކުޑަ ދެކުދިން ގޮވައިގެން މިސްކިތުން ފައިބަނީ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- މުލަ ރޯދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ އެކު މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- މުލަ ރޯދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ އެކު މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- މުލަ ރޯދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ އެކު މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- މުލަ ރޯދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ އެކު މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މޭ 6، 2019- މުލަ ރޯދަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދު އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި ޖަމާއަތުގައި ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ރޯދަ މަހާ އެކު މިސްކިތްތައް ފުރިބާރުވޭ.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy