ފޮޓޯގެލަރީ / ޗެމްޕިއަންސް ލީގު

ލިވަޕޫލް ޔޫރަޕުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދުން

މުހައްމަދު ހަމްދޫން

2 ޖޫން 2019

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ލިވަޕޫލުން ހަ ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދީ މެޑްރިޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ މައްޗަށް 2-0 އިން ކުރި ހޯދައިގެން: މި މެޗުގައި ލިވަޕޫލަށް ލަނޑު ޖަހައިދިނީ މުހައްމަދު ސަލާހާއި ޑިވޮކް އޮރީގީ.

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ޑެލޭ އަލީ (ވ) އަށް ސޮން މިން ހުއެން އެހީތެރިވަނީ: އެ ޓީމު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ސޮން މިން ހުއެން އަތުން ފުރުސަތެއް ގެއްލުމުން މާޔޫސްވެފައި: އެ ޓީމު 2-0 އިން ބަލިކޮށް ތަށި ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ޑިވޮކް އޮރީގީ އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް (ކ) އާއި ފޯޥާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

ސ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ތަށި އުފުލާލަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ މުހައްމަދު ސަލާހު ތަށި އުފުލާލަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް ތަށި އުފުލާލަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް ތަށި އުފުލާލަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިލުވަޕޫގެ ކެޕްޓަން ޖޯޑަން ހެންޑަސަން ތަށި އުފުލާލަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިލުވަޕޫގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިލުވަޕޫގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ: އެ ޓީމުން ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސް އަތުން 2-0 އިން މޮޅުވެގެން. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން، އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕް އުފުލާލަނީ: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ފޯވާޑް މުހައްމަދު ސަލާހު ތަށި ހިފައިގެން: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ފޯވާޑް ޑިވޮކް އޮރީގީ ތަށި ހިފައިގެން: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗު ކުޅުނު މެޑްރިޑުގެ ވަންޑާ މެޓްރޯޕޮލިޓާނޯ ސްޓޭޑިއަމް: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގައި ލިވަޕޫލުގެ ވާޖިލް ވެން ޑައިކް (ކ) އާއި ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ސޮން މިން ހުއެން ބޯޅައަށް މަސައްކަތްކުރަނީ: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

މެޑްރިޑް، ސްޕެއިން، ޖޫން 1، 2019- ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗަށް ފަހު ލިވަޕޫލުގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރާއިރު ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާސްގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސެން މާޔޫސްވެފައި: މި މެޗު 2-0 އިން ކާމިޔާބުކޮށް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ލިވަޕޫލް. --ފޮޓޯ: އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy