ފޮޓޯގެލަރީ / މިނިވަން ދުވަސް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް

އަހުމަދު ހަމްދޫން

27 ޖުލައި 2019

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް: މިއަދު ހަވީރު އޮތް މި ޕެރޭޑުގައި ސިފައިންނާއި ކެޑޭޓް ކޯ އާއި މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން ބައިވެރިވި. ޕެރޭޑް ބައްލަވައިލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން، އެ ބޭފުޅުން ދިރިއުޅުއްވާ ރަސްމީ ގެކޮޅު މުލީއާގޭގެ ކުރިމައްޗަށް ނުކުމެވަޑައިގެންނެވި. އަދި ޕެރޭޑް ބެލުމަށް މާލޭގެ މަގުމައްޗަށް ގިނަ ބަޔަކު ޖަމާވި.---ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު އަދި ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް، ކުޑަކުއްޖަކަށް އޭނާގެ ބެލެނިވެރިޔާގެ ކޮނޑުމަތީގައި ބައިންދައިގެން ދައްކަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް ބެލުމަށް އެއްވި ބައެއް މީހުން: މި ޕެރޭޑް ބެލުމަށް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު މާލޭގެ މަގުތަކަށް ޖަމާވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ޕެރޭޑު ބަލަން ނުކުތް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ފަހަތުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، އެ ޕެރޭޑު ބަލަން ނުކުތް އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ފަހަތުގައި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް، ގެ އެއްގެ ބެލްކަނީގައި ތިބި، ޒުވާން ދެ އަންހެނަކު ބަލަނީ.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން ޕެރޭޑްގެ އިންތިޒާރުގައި މަގުގެ އެއް ފަރާތުގައި އެތުރިލައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ސިފައިންތަކެއް.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ފެންނާނެ ކަމުގެ އިންތިޒާރުގައި ކުޑަކުދިންތަކެއް ޕޭވްމަންޓު މަތީގައި އިށީނދެގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް ތުއްތު ކުއްޖަކު އުރާލައިގެން މީހަކު މަގުމަތީގައި ހުއްޓިގެން: މި ޕެރޭޑް ބެލުމަށް ގިނަ ބަޔަކު މަގުތަކަށް ޖަމާވި.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު ބެލުމަށް އެއްވެ ތިބި ކުޑަކުދިންނާއި އެ ކުދިންގެ ބެލެނިވެރިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގެ ފޮޓޯ މީހަކު ފޯނުން ނަގާއިރު، ކުޑަކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ހިފަހައްޓައިގެން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ކުދިން.---ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/މިހާރު

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު މުލީއާގޭގެ ކުރިމަތިން ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު މުލީއާގޭގެ ކުރިމަތިން ބައްލަވައިލައްވާއިރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް އަތްޕުޅުން ހިއްލާލައްވައި ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހުގެ ދެކަނބަލުން މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑު މުލީއާގޭގެ ކުރިމަތިން ބައްލަވައިލައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy