ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުން

ހަސަން އާމިރު

10 އޯގަސްޓް 2019

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ.

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ: އޮގަސްޓް 10، 2019: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ބަދަލު ކުރާ ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ނުވަތަ ކިސްވާ ތައްޔާރު ކުރަން 5.8 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޭދަކުރޭ. ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަދަން 700 ކިލޯގެ ސިލްކް ބޭނުންކޮށްފައިވޭ. އަދި އުރަކޮޅުގައި ހިމެނޭ ރަނާއި ރިހީގެ ރޮދީގެ ބަރުދަނުގައި 120 ކިލޯ ހުރޭ. -- ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy