ފޮޓޯގެލަރީ / ސިއްހަތު

ހުރިހާ ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަމަކޮށްފި

ނިޝާން އަލީ

13 އޮކްޓޯބަރ 2019

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން އާއި އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު އަމީން ރަށްރަށުގެ މަންދޫބުންނާ އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ބައިވެރިވި ބައެއް މީހުން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން، މިއަދު ހަވާލުކުރި 25 އެމްބިއުލާންސްގެ ތެރެއިން 21 އެމްބިއުލާންސަކީ ޖަޕާނުން ހަދިޔާކުރި ޕެރަމެޑިކް ގޮތަށް ހުންނަ އެމްބިއުލާންސްތަކެއް--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން މިނިސްޓަރު އަމީން ރަށްރަށުގެ މަންދޫބުންނާ އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރައްވަނީ --. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 12 އޮކްޓޯބަރ 2019: ގައުމީ އެމްބިއުލާންސް ވިއުގައެެއް ގާއިމްކުރަން ސަރުކާރުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގެ ދަށުން 25 ރަށަކަށް އެމްބިއުލާންސް ހަވާލުކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy