ފޮޓޯގެލަރީ / ރާއްޖެ-ޖަޕާން

"ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން" އަށް ރައީސް ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

27 އޮކްޓޯބަރ 2019

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން 2019" އަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ޒިޔާރަތް ކުރެއްވުން: މި ފެއާގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި މަސައްކަތް ކުރާ ހަތަރު ކުންފުންޏަކުން ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފައި. އަދި މި ފެއާގައި ދިވެހި ކެއުންތަކުގެ ރަހަ ބެލުމާއި ޕްރޮމޯޝަނަލް ހަރަކާތްތައް ރާއްޖޭގެ ސްޓޭންޑުގައި ކުރިއަށްދާނެ.-- ފޮޓޯތައް: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ބައެއް އޮފީޝަލުންނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ބައެއް އޮފީޝަލުންނާއެކު ސެލްފީއެއް ނަގަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ އޮފިޝަލުންތަކެއް އެމަނިކުފާނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމުން، އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ދެ އޮފީޝަލަކު އެމަނިކުފާނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރައްވަނީ-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން ބޭފުޅަކާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަދި ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގަތުމުން އެމަނިކުފާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ސްޓޯލެއްގައި ހުރި ދިވެހި ލިބާހެއް ފަސްޓް ލޭޑީ ފަޒްނާ އަހުމަދު ބައްލަވައިލައްވަނި.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން އެތަނުގައި ރާއްޖެ ތަމްސީލު ކުރާ ބައެއް އޮފީޝަލުންނާއެކު ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިވަޑައިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ޖަޕާން: އޮކްޓޯބަރު 26، 2019: ޖަޕާނުގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޓްރެވެލް ފެއާ "ޓޫރިޒަމް އެކްސްޕޯ ޖަޕާން"ގައި ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބައިވެރިވެ، އެތަނުގައި ހުރި ބައެއް ސްޓޯލްްތައް ބައްލަވައި ލެއްވުމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވަޑައިގެން ބައްލަވައިލައްވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy