ފޮޓޯގެލަރީ / އުރީދޫ

އުރީދޫ "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުން

ނިޝާން އަލީ

29 އޮކްޓޯބަރ 2019

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުން: ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގެ ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވީ، މިއީ ދިވެހި އާއިލާތަކުގެ ބައެއް ކަންކަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ކެމްޕޭނެއް ކަމަށާއި މި ކެމްޕޭނުގެ ތެރެއިން، ނެރޭ އިޝްތިހާރުތަކުން ވެސް މިފަދަ މަންޒަރުތައް ފެންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ސެލްފީއެއް ނަގަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫގެ ޑިރެކްޓާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސައިން ނިޔާޒް ވާޙަކަ ދައްކަވަނީ،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އުރީދޫގެ ބައެއް އިސްވެރިން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ފޮޓޯއަކަށް ހުއްޓިގެން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެޔުނިވާސިޓީގެ ބައެއް ދަރިވަރުން ބައިވެރިވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރި ބައެއް މީހުން--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ- 29 އޮކްޓޯބަރ 2019: އުރީދޫން ދޭ ހިދުމަތްތަކާއި ކުންފުނި އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ފެށި "އެކު" ބްރޭންޑް ކެމްޕެއިން ފެށުމަށް ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީގެ ބިޒްނަސް ސްކޫލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން،--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy