ފޮޓޯގެލަރީ / ބާސްކެޓް

ދިވެހި އަންހެން ބާސްކެޓްބޯލް ޓީމުން ފުރަތަމަ ލޯ މެޑަލް ހޯދުން

ހުސެއިން ވަހީދު

13 ޑިސެމްބަރ 2019

ކަތަމަންޑޫ: 13 ވަނަ ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯމެޑަލް ހާސިލް ކުރުން--...ފޮޓޯތައް: ހުސައިން ވަހީދު/އަބްދުﷲ އަބީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ކުއާޓާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިންވަނަ ހޮވާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮޅުވެ ދިވެހި ޓީމް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައުތު އޭޝިޔާގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯމެޑަލް ހާސިލް ކުރުން--...ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯމެޑަލް ހާސިލް ކުރުން--...ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިންވަނަ ހޮވާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮޅުވެ ދިވެހި ޓީމް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައުތު އޭޝިޔާގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމު ކުޅުނު ތިންވަނަ ހޮވާ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮޅުވެ ދިވެހި ޓީމް ވަނީ ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސައުތު އޭޝިޔާގެ ލޯ މެޑަލް ހޯދާފައި--...ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/އެމްއޯސީ

ކަތަމަންޑޫ: ޑިސެމްބަރ 9، 2019: ސައުތު އޭޝިއަން ގޭމްސްގައި ރާއްޖޭގެ އަންހެން ބާސްކެޓްބޯޅަ ޓީމުން ލޯމެޑަލް ހާސިލް ކުރުން--...ފޮޓޯ: އަބްދުﷲ އަބީދު/އެމްއޯސީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy