ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

"ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި ފަތަހައިން ހުޅުވި އާ ފިހާރަ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

23 ޖެނުއަރީ 2020

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

މާލެ: ޖެނުއަރީ 21، 2020: "ފަތަހަ މޯލް" ގެ ނަމުގައި މާވެޔޮ މަގުގައި ހުޅުވި އާ ފިހާރަ: މި ފިހާރައިން އެ ކުންފުނިން ވިއްކާ ހުރިހާ ބާވަތެއްގެ ތަކެތި ލިބޭނެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތަކާއި ސީދާ ފަތަހަ ކުންފުނިން ރާއްޖޭގެ ބާޒާރަށް ނެރޭ ތަކެތީގެ އިތުރުން ތަފާތު އެކި ބްރޭންޑުތަކުގެ އުފެއްދުންތައް ހިމެނޭ.-- ފޮޓޯތައް: ހުސެން ވަހީދު /މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy