ފޮޓޯގެލަރީ / އެމްޑީޕީ

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން އެމްޑީޕީން ފެށުން

ނިޝާން އަލީ

22 ފެބުރުއަރީ 2020

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020- އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" އިފްތިތާހު ކުރުމަށް އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން: އެއީ ދުރާލައި ވަރަށް ބޮޑަށް ޕްލޭންކޮށް، ޕްރޮމޯޓް ކޮށްގެން ބޭއްވި ޖަލްސާއެއް ނަމަވެސް ގިނައިން ހުރީ ހުސްގޮނޑިތައް. އެކަމާ ގުޅިގެން ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފަހުން ބޭއްވި ޕްރެސް ބްރީފިންއެއްގައި ވިދާޅުވީ، ޖަލްސާ އަށް ދިޔަ މީހުން މަދުކަން ގަބޫލުފުޅު ކުރައްވާ ކަމަށް. އަދި އެކަން އެހެން ދިމާވީ، ރައްޔިތުންގެ އުންމީދުތަކުގައި މި ސަރުކާރަށް ކުލަޖައްސައި ނުދެވުމުން ކަމަށާއި ކަންކަން ރަނގަޅު ކުރަން ސަރުކާރުގައި އާ ކައުންސިލަރުން އެދިވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާ--. ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ރީހާން ނާޒިމް ވާހަކަދައްކަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކު މާލެ ސިޓީގެ މޭޔަރުކަމަށް ވާދަކުރާ އަނަސް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން ފަށަން ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޕާޓީގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާހަކަދައްކަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ އިތުރުން އެ ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ރައީސް ނަޝީދާއި ސަލާމް ކުރައްވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާހަކަދައްކަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓަކު ވާހަކަދައްކަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އެޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020- އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި، އެ ޕާޓީގެ ފަރާތުން މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރާ ރީހާން ނާޒިމް ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާގެ ތެރެއިން، އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ރައީސް ނަޝީދާއި ޕާޓީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުގެ ލީޑަރު އާޒިމް އަދި އެމްޑީޕީގެ މިފަދަ ޖަލްސާތައް ރާވައި އިންތިޒާމު ކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވާ ޒިޔާދު (ޒިޔައްޓެ) މަޝްވަރާއެއްގައި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިނަށް އެމްޑީޕީގެ "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ބައެއް އާއްމު މެމްބަރުން ބައިވެރިވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބުރުއަރީ 21، 2020: އޭޕްރީލް 4 ގައި ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ކެމްޕޭން، "ރަށްވެހި ފަތިސް" ފަށަން އަލިމަސްކާނިވަލުގައި ބޭއްވި ޖަލްސާގައި އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 21، 2020- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް އެމްޑީޕީން މާލޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ގޮނޑިތައް ފަޅަށް.

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 21، 2020- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް އެމްޑީޕީން މާލޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ގޮނޑިތައް ފަޅަށް: އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި އެމްޑީޕީގެ 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ތިބޭ ކަމަށް. އެކަމަކު، ޖަލްސާ އަށް އެ މީހުން ނުދިޔައީ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 21، 2020- ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕެއިން ރަސްމީކޮށް ފެށުމަށް އެމްޑީޕީން މާލޭގައި މިރޭ ބޭއްވި ޖަލްސާ ކުރިއަށް ގެންދިޔައިރު، ގޮނޑިތައް ފަޅަށް: އެ ޕާޓީގެ ރައީސް ނަޝީދު ވިދާޅުވީ، މާލޭގައި އެމްޑީޕީގެ 35،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ސަޕޯޓަރުން ތިބޭ ކަމަށް. އެކަމަކު، ޖަލްސާ އަށް އެ މީހުން ނުދިޔައީ ހިތްހަމަނުޖެހުންތަކެއް ހުރުމުން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވި.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy