12 hours ago

8

އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުބާރުކުރޭ: ޑރ.އަރްވިންދު

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް...

9 hours ago
ކަން ފަސޭހަ ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ ދާނީ ފަހަތަށް:އަމީން
10 hours ago
މަގާމުން ދުރުކުރި މަނަވަރުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
13 hours ago
ހައްދަންވީ ހަނޑުލެއް ނޫން، ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް