10 hours ago

7

އެޗްޕީއޭގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް އިތުބާރުކުރޭ: ޑރ.އަރްވިންދު

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ފަރާތުން ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ މަންދޫބު ޑރ. އަރުވިންދު މާތޫރު އިއްޔެ ވެސް ވާހަކަ ފެއްޓެވީ ރާއްޖޭގެ ފިޔަވަޅުތައް ރަނގަޅު ކަމަށް...

7 hours ago
ކަން ފަސޭހަ ކޮށްފިނަމަ ރާއްޖެ ދާނީ ފަހަތަށް:އަމީން
9 hours ago
މަގާމުން ދުރުކުރި މަނަވަރުގެ ކެޕްޓަން ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ
12 hours ago
ހައްދަންވީ ހަނޑުލެއް ނޫން، ފަލަމަޑީގެ ބާވަތްތައް