ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް

ކޮވިޑް-19: ރައީސްގެ މީޑިއާ ބްރީފިން

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

25 މާޗް 2020

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ބިރުވެރިކަން ފެތުރު ފަހުން، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް އައިސްފައިވާއިރު، އެ ވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރަން އުފައްދާފައިވާ ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު ހިންގާ ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވެވި މި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ރައީސް ވަނީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރާއި ބީއެމްއެލް އިން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމުގެ ތަފްސީލް ދެއްވާފައި. އަދި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިތުރަށް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ފިޔަވަޅުތައް ވެސް ހާމަކުރެއްވި.---ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުބް އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިންގައި ނޫސްވެރިންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 25، 2020- ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާއި އިގްތިސޯދީ ދަތިތަކުބް އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ޕްލޭންތައް ހާމަކުރަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބޭއްވެވި މީޑިއާ ބްރީފިން އަށް ފަހު ވަކިވަކިން ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy