ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ހައްޖުވެރިން ގައިދުރުކޮށް ތިބެ ތަވާފް ކުރަނީ

ހަސަން އާމިރު

30 ޖުލައި 2020

ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ ވަރަށް މަދުވެފައި. ސައުދީން މި ފަހަރު ހުއްދަދީފައި ވަނީ ސައުދީގައި އުޅޭ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުންނަށް. އޭގެ ތެރޭން 70 ޕަސެންޓަކީ ސައުދީގައި އުޅޭ ބިދޭސީން. އެހެންވެ މި އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ހަރަމްފުޅު ވެސް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. ހަރަމްފުޅު ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކާ ފަސް ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ. މިދިޔަ އަހަރު މުޅި ދުނިޔެ އިން 2.5 މިލިއަން މީހުން ހައްޖުގެ އަޅުކަން ފުރިހަމަކުރި.

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުން ގެފުޅު ކައިރީ ދުއާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ސައުދީގައި އުޅޭ މީހުން އެކަނި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅަށް ހައްޖާޖީން މިއަދު ވަންނަނީ: ހަރަމްފުޅު ތެރޭގައި އެކަކު އަނެކަކާ ފަސް ފޫޓުގެ ދުރުމިނެއް ބަހައްޓަން ޖެހޭ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ހަރަމްފުޅު ވެސް ފެންނަނީ ފަޅުކޮށް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ހައްޖުވެރިން މިއަދު (ޖުލައި 29، 2020) ގެފުޅު ވަށާ ތަވާފް ކުރަނީ (މަތީފޮޓޯ) އަދި މިދިޔަ އަހަރުގެ ހައްޖުގައި ހައްޖުވެރިން އޮގަސްޓް 13، 2019 ގައި ތަވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހަރަމްފުޅު ވަށައިގެން ގައިދުރުކޮށް ތިބި ހައްޖާޖީން މިއަދު ތޮވާފް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy