ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލުކުރުން

ހަސަން އާމިރު

30 ޖުލައި 2020

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮންމެ އަހަރެއްގެ ވެސް ހައްޖު ދުވަހު ކުރެ އެވެ. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން، މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ މީހުންގެ އަދަދު ވަރަށް ބޮޑަށް މަދުވެފައިވާތީ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ރޭ ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުންނެވެ.

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ހަރަމްފުޅަށް ވައްދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ގެފުޅުގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ ޖުލައި 30، 2020 ގައި (މަތީ ފޮޓޯގައި) އަދި އޮގަސްޓް 10، 2019 ގައި އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މައްކާ - ޖުލައި 29، 2020: ކައުބާގެ އުރަކޮޅު ބަދަލު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަނީ: ކަޅު ސިލްކުން ހަދާފައިވާ އުރަކޮޅުގައި ގުރުއާންގެ އާޔަތްތައް ލިޔެފައި ވަނީ ރަނުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy