ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި

ހަސަން އާމިރު

31 ޖުލައި 2020

ހައްޖުގެ އެންމެ މުހިންމު ރުކުން ކަމަށްވާ އަރަފާތު ބިމުގައި މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރިވާ ހައްޖުވެރިން ވަނީ ވަގުތު ހޭދަކޮށްފައި. ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން މި އަހަރު ހައްޖުގެ ފުރުސަތު ދީފައި ވަނީ ސައުދީގައި އުޅޭ 10 ވަރަކަށް ހާސް މީހުންނަށް. އަރަފާތު ބިމުގެ ނަމިރާ މިސްކިތުގައި ޚުތުބާ ދެއްވި ޝައިހް އަބްދުﷲ ބިން ސުލައިމާން އަލް މާނިއާގެ ޚުތުބާގައި ވަނީ ދުނިޔެމަތީގައި ދިމާވާ ކޮންމެ މުސީބަތާކާއި އިމްތިހާނެއްގެ ވަގުތުގައި ވެސް ގަޟާ ގަދަރަށް އީމާންވެ، ކެތްތެރިކަން އިސްކުރުމަށް ގޮވާލައްވާފައި.

އަރަފާތު ބިމުގައި ހައްޖުވެރިން މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަރަފާތު ބިމުގައި ހައްޖުވެރިއަކު މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގެ ނަމިރާ މިސްކިތުގައި: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

މިނާގެ ޓެންޓެއްގައި ހައްޖާޖީން ކެއުމުގެ ކަންތައް ކުރިއަށް ގެންދަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަރަފާތު ބިމުގައި ހައްޖުވެރިއަކަށް ފެން ދެނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އަރަފާތު ބިމުގެ ޖަބަލުއް ރަހުމާ ފަރުބަދަ މައްޗަށް މީހުން އަރާފައި ޖުލައި 30، 2020 (މަތީ ފޮޓޯގައި) އަދި އޮގަސްޓް 2018 ގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގެ ނަމިރާ މިސްކިތުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތުގެ ނަމިރާ މިސްކިތުގައި މިއަދު ނަމާދު ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ: މި އަހަރުގެ ހައްޖުގެ އަޅުކަމުގައި ބައިވެރި ވަނީ ގާތްގަނޑަކަށް 10،000 މީހުން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހައްޖުވެރިން އަރަފާތު ބިމުގެ ޖަބަލުއް ރަހްމާގައި މިއަދު ދުއާ ކުރަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy