ފޮޓޯގެލަރީ / ހުޅުމާލެ

ހުޅުމާލެ އަށް ދަނބު މޫސުމާއެކު އުފާވެރިކަން

ހަފީޒާ އަހުމަދު

22 އޯގަސްޓް 2020

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގެ އެކި މަގުތަކުގެ ދެ ފަރާތުގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަސްތަކުން ދަނބުބިނުން: ގްރޫޕް ހަދައިގެން ދަނބު ބިންނަން ގިނަބަޔަކު ހުޅުމާލެ އަށް ގޮސް އުޅޭ. ދަނބު މޫސުމާއިއެކު، މި ގަސްތަކުގައި އޮންނަނީ ދަނބު އަޅާ ބަރާވެފައި. އެމީހަކަށް ބިނދެވުނު ވަރަކަށް ދަނބު ބިންދެގެން ކޮތަޅުތައް ފުރާލައިގެން ދާތަން ފެނޭ. އަދި ބިދޭސީން ދަނބު ބިނދެގެން ދިވެހިންނަށް ވިއްކާ. މި ސަރަހައްދުން ދަނބު ބިންނަން ބޭނުންކުރާ ދަނޑި ލިބެން ހުރޭ.-- ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/ މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބިނދެފައި ހުރި ދަނބުތަކެއް.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބަޔަކު ދަނބު ބިންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހުގައި ހުރި ދަނބުތައް ދޮންވެފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހެއްގައި ދަނބު އަޅާ ފުރާލާފައި-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބަޔަކު ދަނބު ބިންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބިން ދަނބުތައް، ކުޑަކުދިންތަކެއް ކޮތަޅަށް އަޅަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ކުޑަކުދިންތަކެއް ދަނބު ބިންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހެއްގައި ދަނބު އަޅާފައި.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބިން ދަނބުތަކެއް ކޮތަޅަކަށް އަޅާފައި މީހަކަށް ދެނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން މީހަކު ދަނބު ބިންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން މީހަކު ދަނބު ބިންނަމުން ދާއިރު، ހޮވާފައި ހުރި ދަނބުތަކެއް ކުއްޖަކު ދައްކާލަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން ބިން ދަނބެއް ކުޑަކުއްޖަކު ކަނީ-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން މީހަކު ދަނބު ބިންނަމުން ދާއިރު، ކުޑަކުދިންތަކެއް ދަނބު ހޮވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން މީހަކު ދަނބު ބިންނަމުން ދާއިރު، ކުޑަކުދިންތަކެއް ދަނބު ހޮވަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

ހުޅުމާލެ: އޮގަސްޓު 22، 2020: ހުޅުމާލޭގައި ހައްދާފައި ހުރި ދަނބުގަހަކުން މީހަކު ދަނބު ބިންނަނީ.-- ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ /މިހާރު

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy