ފޮޓޯގެލަރީ / ޚަބަރު

ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ހަފުލާ

ހަފީޒާ އަހުމަދު

12 އޮކްޓޯބަރ 2016

ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ބޭއްވި ހަފުލާ. އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށް ކުރާ މަސައްކަތުގައި ޓޫރިޒަމް ސިނާޢަތުން ބައިވެރިވުމަށް ފަށައިގަންނާތީ، އެކަމުގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ޔާމީނަށް މި ހަފުލާގައި ހަނދާނީ ފިލައެއް އެރުވި.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި އެ މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމިން އަދި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރާއެކު ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ފޮޓޯ އަކަށް ހުއްޓިގެން.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ރައީސް ޔާމީނާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޒަމީރު އަދި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް ވަޒީރުން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ސަން ޓެރެވަލްސްގެ ޗެއާމަން އަހުމަދު ސިޔާމް މުހައްމަދު އަދި ކްރައުން ކޮމްޕެނީގެ އެއް ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ނަޒީރު (ކްރައުން ނަޒީރު) ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ރައީސް ޔާމީން ވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ކެބިނެޓް މިނިސްޓަރުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިސް ވެރިން އަދި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގެ އެކި ފަންތީގެ ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާއާ ގުޅުން ހުރި ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ހަފުލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން، ވިލާގެ ޗެއާމަން ގާސިމް އިބްރާހިމްއާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ރައީސް ޔާމީން، ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުގެ އިސްބޭފުޅެއް ކަމަށްވާ އަހުމަދު ނަޒީރު (ކްރައުން ނަޒީރު)އާ ސަލާމް ކުރައްވަނީ.-.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގެ ތެރެއިން.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު ވާހަކަ ދައްކަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ބައެއް ވަޒީރުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.--- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވިލާގެ ޗެއާމަން މާމިނގިލި ދާއިރާގެ މެމްބަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ.-- ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާގައި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު(ވ)، ރައީސް ޔާމީނަށް ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވަނީ: މިއީ އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޔުނެސްކޯގެ ބަޔޮސްފިއާ ރިޒާވްއަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށް ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތުން ކުރާ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރައީސް ޔާމީނަށް އެރުވި ހަނދާނީ ފިލައެއް.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސް: އޮކްޓޯބަރު 11، 2016: ދުނިޔޭގެ ޓޫރިޒަމް ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި ހަފްލާ އަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު މޫސާ ޒަމީރު އަދި ޔުނިވަސަލްގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު އުމަރު މަނިކު (އެމްޔޫ މަނިކު) ވަޑައިގަންނަވަނީ.---ފޮޓޯ: ރައީސް އޮފީސް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy