ފޮޓޯގެލަރީ / ދުނިޔެ

ޖޯ ބައިޑަން ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން

ހަސަން އާމިރު

21 ޖެނުއަރީ 2021

އެމެރިކާގެ 46 ވަނަ ރައީސްގެ ގޮތުގައި ޖޯ ބައިޑަން މަގާމާ ހަވާލުވެވަޑައިގަތުމަށް ފަހު، ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގެން ވަނީ ކުރީގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕުގެ ސަރުކާރުގެ ބައެއް ނިންމުންތައް ބާތިލްކޮށްފައި. އޭގެ ތެރޭގައި މުސްލިމް ބައެއް ގައުމުތަކުގެ މީހުން އެމެރިކާ އަށް އެތެރެވުން މަނާކޮށްފައި އޮތް އޮތުން އުވާލުން ވެސް ހިމެނޭ.

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން މޮޓޯކޭޑުގައި ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ޖޯ ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލޭޑީ ގާގާ ގައުމީ ސަލާމް ކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ރިޕޯޓަރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ބިލް ކްލިންޓަނާއި އަނބިކަނބަލުން ހިލަރީ ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސްގައި ބައެއް ލިޔުންތަކުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާއާ ނައިބް ރައީސް ކަމަލާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވާ އިރު ރިޕޯޓަރަކާ ބައްދަލު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ އާއި މިޝޭލް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ބައިޑަން ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ފަހު ކުރީގެ ރައީސް ޖޯޖް ޑަބްލިއު ބުޝް އާއި އަނބިކަނބަލުން ލައުރާ ބުޝް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބޭއްވި ކެޕިޓަލްގައި ތިއްބަވައިގެން ރައީސް ބައިޑަން އާއި ނައިބް ރައީސް ކަމަލާ ސިފައިންގެ މާޗް ބައްލަވާލައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ވައިޓް ހައުސްގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމުގެ ކުރިން ޖޯ ބައިޑަނ އަށް އަނބިކަނބަލުން ޑރ. ޖިލް ބައިޑަން ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ބައިޑަން ހުވާ ކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ޖެނިފާ ލޮޕޭޒް ލަވަކިޔަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އަށް ކުރީގެ ރައީސް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑަން ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ޖޯ ބައިޑަން ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސް ބައިޑަން އަށް ކުރީގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ މަރުހަބާ ވިދާޅުވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ނައިބް ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކަމަލާ ހަރިސް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ޕެންސިލްވޭނިއާ އެވެނިއު އިން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ވައިޓް ހައުސްގެ އޯވަލް އޮފީހުގައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ފަސްޓް ލޭޑީ ޖިލް ބައިޑަން ޕެންސިލްވޭނިއާ އެވެނިއު އިން ވައިޓް ހައުސް އަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ޖޯ ބައިޑަން ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން އާއި ނައިބް ރައީސް ކަމަލާ ހަރިސް ސަލާމް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ޖެނުއަރީ 20، 2021- ވޮޝިންޓަން: ރައީސްކަމުގެ ހުވާ ކުރެއްވުމަށް ފަހު ރައީސް ޖޯ ބައިޑަން ތަގްރީރު ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy