ފޮޓޯގެލަރީ / ވިޔަފާރި

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހު ލޭ ހަދިޔާކުރުން

ނިއުމަތުﷲ އިދުރީސް

1 ފެބުރުއަރީ 2021

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ.

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ 20 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ހިންގާ ސީއެސްއާރް ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ލޭ ހަދިޔާކުރުން ކުރިއަށް ދަނީ. ރާއްޖޭގެ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެކި ވިޔަފާރިތައް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު ހިންގަމުން އަންނަ ސިމްޑީގެ އަހަރީ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް އިޖުތިމާއީ އެކި ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ރާވާފައިވޭ. – ފޮޓޯ: ސިމްޑީ

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy