ފޮޓޯގެލަރީ / ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން

ޔާމީން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުން

ނިޝާން އަލީ

2 ފެބުރުއަރީ 2021

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުން، ފުލުހުން ބުނީ ޔާމީން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ފުލުހުންގެ އިދާރާއަށް ހާޒިރުކޮށްފައިވަނީ އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ހިޔާނާތާ ގުޅިގެން ބަލަމުންދާ އިތުރު ރަށެއްގެ މުއާމަލާތަކާއި ގުޅޭ އިމައްސަލައެއްގައި ކަމަށް، އަދި އެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ރައީސް ޔާމީނާއި ސުވާލުކޮށް ބަޔާން ނަގާފައިވާ ކަމަށް--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު މާފުއްޓަށް ގެންދަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު މާފުއްޓަށް ގެންދަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު މާފުއްޓަށް ގެންދަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވި އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުންނާއެކު ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރުމަށްފަހު މާފުއްޓަށް ގެންދަނީ --.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ:02 ފެބުރުއަރީ 2021- ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ފުލުސް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރި ވަގުތު އެ ސަރަހައްދަށް އެއްވެ އިދިކޮޅު ސަޕޯޓަރުން މުޒާހަރާ ކުރަނީ--.ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy