ފޮޓޯގެލަރީ / ޓްރެކް

މާލޭގެ ފަތާ ޓްރެކްގެ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމް

ނިޝާން އަލީ

16 ފެބުރުއަރީ 2021

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯ: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފެބުރުއަރީ 16، 2021- މާލޭގެ ޓްރެކް ސަހަރައްދުގައި ތަރައްގީ ކޮށްފައިވާ ވިއުވިން ޕްލެޓްފޯމު: މި ވަގުތު އާއްމުންނަށް ހުޅުވާލާފައި މި ޕްލެޓްފޯމްު ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާނީ މިހާރު ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޑައިވިން ޕްލެޓްފޯމު ނިމުމުން.---ފޮޓޯތައް: ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy