ފޮޓޯގެލަރީ / މުޒާހަރާ

އިދިކޮޅުގެ މުޒާހަރާ

އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް

26 ފެބުރުއަރީ 2021

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު ގައިޑްލައިންތަކާ ހިލާފަށް ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މުޒާހަރާ ކުރަން އުޅޭތީ އެކަން ހުއްޓުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހޯމް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން މިއަދު ދީފައި ވަނިކޮށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މުޒާހަރާ އަށް ނުކުތުން: މި މުޒާހަރާގައި ވަނީ އިދި ކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީނގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި ބައެއް އާންމުން ހައްޔަރުކުރި. އަދި އިދިކޮޅު ހަރަކާތުގެ މައި އޮފީހަށް މީހުން ވަދެނުކުތުން ވެސް ފުލުހުން މަނާކުރި.--- ފޮޓޯތައް: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް /މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

ޕީޕީއެމް/ ޕީއެންސީން ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ފުލުހުން މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިން ފަހަތައް ޖައްސުމަށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު ޝިޔާމް ހިފަހައްޓާފައި -- ފޮޓޯ:އަހުމަދު އަވްޝަން/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ފުލުހުންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ހަރަކާތްތެރިވި ދެ ފުލުހަކު ތައްޔާރީ ހާލަތުގައި: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ހައްޔަރު ކުރަން ފުލުހުން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި އޭނާ ވެއްޓިފައި: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން، ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ޕޯސްޓަރެއްގެ ކައިރީގައި އެ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ނިމާލް ގައުމީ ދިދަ ހިފަހައްޓައިގެން ހުންނެވިއިރު، ފުލުހަކު ފޯރިމަރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި، އިދިކޮޅުގެ މައި އޮފީހުން މީހުންނަށް ނުނިކުމެވޭ ގޮތަށް ބަންދުކޮށްގެން ފުލުހުން ފޯރިމަރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު ޝިޔާމް ހައްޔަރު ކުރަން ފުލުހުން އުޅުމުން ލިބުނު އަނިޔާތަކަށް ފަހު، އަލުން މުޒާހަރާއާ ގުޅުމުން ފުލުހަކު ނަސޭހަތް ދެނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ބައިވެރިއަކު ގައުމީ ދިދަ ހިފައިގެން ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގައި، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި އަޑުއުފުލަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމަށް ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

މާލެ: ފެބްރުއަރީ 26، 2021- އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިއަދު ކުރި މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާގެ އަމިއްލަ މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު އަބްދުﷲ ހައްޔަރު ކުރަނީ: މި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ބޭނުމުގައި އިދިކޮޅުގެ ހަރަކާތުގެ ބައެއް އިސްވެރިން ހައްޔަރުކުރުމަކީ ޑިމޮކްރެސީ އަށް އޮތް ބިރެއް ކަމަށް އިދިކޮޅުން ބުނޭ.---ފޮޓޯ: އަހުމަދު އަވްޝަން އިލްޔާސް/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy