ފޮޓޯގެލަރީ / ޕީޕީއެމް

އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީގެ މުޒާހަރާ

ނިޝާން އަލީ

5 މާޗް 2021

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ، އެއްވުން ނުފަށަނީސް، އެއްވުން އިންތިޒާމުކުރުމުގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ބައެއް މީހުން ފުލުހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮއްފައި--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އަންހެނަކު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައި. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއިން ހައްޔަރުކުރި އަންހެނަކު ފުލުހުންގެ ވެހިކަލަކަށް އަރުވާފައި. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ބައިވެރިވި ފުލުހެއް --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުސް ވެހަކަލަށް އަރުވާފައި --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައި --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހުން ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށް ފުލުސް ވެހަކަލަށް އަރުވަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ގެ ސަބަބުން މަޖީދީމަގު ތޮއްޖެހިފައި--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވުމުގެ ތެރެއިން މީހަކު ހައްޔަރުކުރަނީ --. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ތައްޔާރުވަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

މާލެ: މާޗް 5، 2021: އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީ ގުޅިގެން މިއަދު މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ކުރި މުޒާހަރާ ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަނީ--. ފޮޓޯ:ނިޝާން އަލީ/މިހާރު

ފަހުގެ ފޮޓޯ ގެލަރީ

photo gallery icon

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454

mihaaru logo

Copyright © 2021 Mihaaru · Terms and Conditions · Privacy Policy